Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24656
Title: Intercultural competences and social media: contribution through research
Other Titles: Kompetencje interkulturowe i media społecznościowe: przyczynek do badań
Authors: Jakubowski, Jakub
Keywords: intercultural competences
intercultural communication
social media
third culture model
kompetencje interkulturowe
komunikacja interkulturowa
media społecznościowe
model trzeciej kultury
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2018, nr 3, s. 35-47.
Abstract: Intercultural research in the area of communication was initiated in the early 20th century. Over the last few decades, researchers have built a solid theoretical basis in this field. Nowadays, intercultural analyses include a rich collection of texts on cross-cultural differences, the specificity of the phenomenon in the area of verbal and non-verbal communication and also the role of the media. There is no doubt that in an era of dynamic transformations of media use by people all over the world, the sub-discipline of intercultural communication is facing another challenge – that of including social media and network communication processes into new empirical theories and research. The article answers the question of the status of communication research in the field of the intercultural contexts of the new media. Additionally, the directions of future development of these studies and conclusions are discussed.
Zainicjowane w początkach XX w. badania interkulturowe w obszarze komunikacji przez ostatnie dziesięciolecia zbudowały solidną podstawę teoretyczną. Stanowi ona dzisiaj bogaty zbiór tekstów dotyczących różnic międzykulturowych, specyfiki zjawiska w obszarze komunikacji werbalnej i niewerbalnej, ale i roli mediów w tym procederze. Nie ulega wątpliwości, iż w dobie dynamicznych przeobrażeń w dziedzinie korzystania z mediów przez ludzi niemal we wszystkich zakątkach świata, przed subdyscypliną komunikacji międzykulturowej stoi kolejne wyzwanie – włączenie mediów społecznościowych i procesów komunikacji sieciowej w ramy nowych teorii i badań empirycznych. Artykuł odpowiada na pytanie: na jakim etapie znajduje się nauka o komunikowaniu w obszarze badań interkulturowych kontekstów nowych mediów? Jednocześnie opisane są kierunki rozwoju niniejszych badań oraz wnioski z nich płynące.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24656
DOI: 10.14746/ssp.2018.3.3
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2018, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jakub JakubowskiIntercultural competences and social media contribution through research.pdf494.24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.