Środkowoeuropejskie Studia Polityczne

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne Czasopismo naukowe „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” wydawane jest przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Wszystkie teksty publikowane w czasopiśmie są recenzowane. Na jego łamach artykuły i recenzje publikują badacze z Polski i zagranicy. Artykuły zamieszczane są zarówno w języku polskim, jak i ojczystych językach autorów zagranicznych. Każdy artykuł w języku polskim opatrzony jest angielskim streszczeniem, a tekst obcojęzyczny - polskim. Tematyka artykułów publikowanych w „Środkowoeuropejskich Studiach Politycznych” dotyczy szeroko rozumianej problematyki politologicznej, w szczególności sytuacji państw Europy Środkowej i Wschodniej - zarówno spraw wewnętrznych tych państw, jak i ich sytuacji międzynarodowej.

(ang.) Środkowoeuropejskie Studia Polityczne The academic periodical Środkowoeuropejskie Studia Polityczne [Central European Political Studies] is published by the AMU Faculty of Political Science and Journalism in Poznań. All papers published therein are reviewed. It presents papers and reviews by Polish and foreign researchers. The papers are published in Polish and in the native tongues of non-Polish authors. Each paper published in Polish is accompanied by an abstract in English and vice versa. The range of topics discussed in the periodical concerns the broadly understood issues of political science, in particular the situation of Central and Eastern Europe, both regarding the domestic affairs of EEC states and their international situation.

Redaktor naczelny: Andrzej Stelmach
Kontakt: Redakcja „Środkowoeuropejskich Studiów Politycznych”
ul. Umultowska 89a
61-614 Poznań
tel.:tel. +48 61 829 65 08;
e-mail: ssp@amu.edu.pl
strona www: http://www.wnpid.amu.edu.pl/aktualny-numer-ssp.html
Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu
ISSN 1731-7517

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego