Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24859
Title: Citizen participation at the level of local rural communities – tentative analysis
Other Titles: Partycypacja obywatelska na poziomie wiejskich społeczności lokalnych – próba analizy zagadnienia
Authors: Lubik-Reczek, Natasza
Keywords: citizen participation
citizen public activity
local community
partycypacja obywatelska
aktywność publiczna obywateli
społeczność lokalna
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu
Citation: Przegląd Politologiczny, nr 2, 2019, s. 141-151.
Abstract: Citizen participation is an important element of contemporary democracy. It is considered a panacea to the declining participation of citizens in political and public life. People may decide to participate for various reasons. It is important that participation promotes the development of local democracy, for instance, by strengthening bottom-up civic initiatives; participation stimulates integration of local communities through joint activities. It is also an efficient tool to solve certain problems, since opinions of all parties concerned can be heard, local conflicts mitigated and compromise reached. This article attempts to analyze citizen participation based on the example of a specific social group, namely the rural local community. The article concentrates on various theoretical views on the issue. The main goal of the article is to answer a question about the form of local rural communities participation, and it presents examples of instruments which help community members to implement their activity and express civic attitudes.
Partycypacja obywatelska jest istotnym elementem współczesnej demokracji. Traktowana jest jako ratunek wobec stałego obniżania udziału obywateli w życiu politycznym i publicznym. Partycypację można podejmować z bardzo różnych powodów. Istotne jest to, iż sprzyja ona rozwojowi demokracji lokalnej, chociażby poprzez wzmocnienie oddolnych inicjatyw obywatelskich; pobudza integracje środowisk lokalnych dzięki podejmowaniu wspólnych działań. Jest również skutecznym sposobem na rozwiązanie problemów: daje możliwość wysłuchania opinii wszystkich zainteresowanych osób, rozwiązania lokalnych konfliktów i wypracowania kompromisu. W niniejszym tekście podjęto próbę przeanalizowania zagadnienia partycypacji obywatelskiej na przykładzie konkretnej grupy społecznej, jaką jest wiejska społeczność lokalna. Skoncentrowano się na różnych teoretycznych ujęciach tych dwóch zagadnień. Celem tekstu jest przede wszystkim odpowiedź na pytanie o formy zaangażowania wiejskich społeczności lokalnych w działania partycypacyjne; ukazanie przykładowych instrumentów, które umożliwiają członkom tej wspólnoty uzewnętrznienie ich aktywności i postaw obywatelskich.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24859
DOI: 10.14746/pp.2019.24.2.10
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2019, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-Lubik.pdf578.89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.