Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2485
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSkrodzka, Ewa. Promotor-
dc.contributor.authorBogusz, Edyta-
dc.date.accessioned2012-05-11T12:41:47Z-
dc.date.available2012-05-11T12:41:47Z-
dc.date.issued2012-05-11T12:41:47Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/2485-
dc.descriptionWydział Fizyki: Instytut Akustykipl_PL
dc.description.abstractPraca doktorska składa się z dwóch tomów i dwóch części, części dotyczącej sygnalizacji akustyczną i sygnalizacją drganiową. W ramach pierwszej części pracy analizowano słyszalność na tle hałasu ulicznego i dokuczliwość trzech rodzaje sygnałów przerywanych: sygnały o prostokątnej obwiedni czasowej wypełnione falą prostokątną (generowane przez SAVg3 (RR)) i dwa sygnały wypełnione sygnałem sinusoidalnym: o prostokątnej (RS) i trójkątnej obwiedni czasowej (TS), o częstotliwościach podstawowych (F0): 550, 880, 1580 i 2000 Hz i częstotliwościach repetycji (fr): 5 i 9 Hz. W drugiej części pracy przeprowadzono pomiary palestezjometryczne progów czucia wibracji w ośmiu punktach pomiarowych: dwóch punktach na nadgarstku, oraz podstawach i opuszkach palca wskazującego, środkowego i serdecznego. Progi wyznaczono dla częstotliwości z zakresu 4 - 500 Hz oraz dwóch sond pomiarowych róŜniących się siłą nacisku i powierzchnią. Wyniki badań psychoakustycznych wykazały, Ŝe w na przejściach dla pieszych powinno się stosować: - W miejscach, gdzie zamontowany jest sygnalizator SAVg3- sygnał RR o F0 880 lub 1580 Hz i fr 5 Hz. - Gdy istnieje moŜliwość zastosowania dowolnego sygnału - sygnał sinusoidalny RS lub TS o F0 1580 Hz i fr 5 Hz. Wyniki badań palestezjometrycznych wskazały, Ŝe w markerach falowo-wibracyjnych zaleca się zastosowanie dwóch sygnałów: - Sygnału ostrzegawczego o częstotliwości 250 Hz i poziomie przemieszczenia (re. 10 m) 5 dB dla urządzenia w formie pierścieni i 15 dB dla bransolet. - Sygnału informującego o częstotliwości 25 Hz o poziomie 35 dB w przypadku pierścieni i 45 dB w przypadku bransolet.pl_PL
dc.description.abstractThe doctoral thesis consists of two volumes and two parts, the part concerning the acoustic signals and vibration signals. In the first part of the dissertation detection of signals presented against a background of traffic noises and annoyance assessment of three types of sounds were analysed: signals with rectangular time pattern filled up with rectangular wave (RRgenerated by the SAVg3) and two signals filled up with sinusoidal wave with rectangular time pattern RS and with triangular time pattern TS of the fundamental frequencies of 550, 880, 1580 and 2000 Hz and repetition rates of 5 and 9 Hz. In the second part of the dissertation, pallesthesiometric measurements of vibratory perception thresholds were carried out at eight places on the inner side of the hand: two places on the wrist and on proximal phalanges and fingertips of the index, middle and ring fingers. Vibratory detection thresholds were tracked for frequency from the range 4-500 Hz and two stimulating probes with different the force magnitude and sizes. The results of psychoacoustical studies have shown that at pedestrian crosswalks should be used the following signals: - At the sites with already installed acoustic signalling devices SAVg3- signal RR of the F0 880 Hz or 1580 Hz and at the fr of 5 Hz. - At the sites at which any acoustic signal can be used- the sinusoidal sounds RS or TS of the F0 1580 Hz and fr of 5 Hz. The results of pallesthesiometric studies have shown that in the wave-vibration markers the recommendation is to use two signals: - The warning signal of the frequency 250 Hz and about the level of displacement (re. 10 m)5 dB for rings and 15 dB for bracelets. - The information signal of the frequency 25 Hz about the level of 35 dB for rings and 45 dB for bracelets.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectniewidomipl_PL
dc.subjectblindpl_PL
dc.subjectsłabowidzącypl_PL
dc.subjectvisually impairedpl_PL
dc.subjectsygnały akustycznepl_PL
dc.subjectacoustic signalspl_PL
dc.subjectsygnały wibracyjnepl_PL
dc.subjectvibration signalspl_PL
dc.subjectorientacja przestrzennapl_PL
dc.subjectspatial orientationpl_PL
dc.titleOkreślenie parametrów sygnałów akustycznych i wibracyjnych wspomagających osoby niewidome w orientacji przestrzennej w mieściepl_PL
dc.title.alternativeDetermination of the parameters of acoustic signals and vibration signals assisting the blind peoples in spatial orientation in the citypl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WF)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Edyta Bogusz_TOM II_Załączniki do pracy doktorskiej 'Określe.pdf
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDFView/Open
Edyta Bogusz_TOM I_ Praca doktorska 'Określenie parametrów s.pdf
  Restricted Access
2.55 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.