Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24992
Title: Kulturoznawcza analiza pojęcia prywatności w kontekście rozwoju nowych technologii
Other Titles: The Cultural Analysis of The Notion of Privacy in the Context of New Technologies Development
Authors: Binicewicz, Aleksandra
Advisor: Zaporowski, Andrzej. Promotor
Keywords: prywatność
privacy
przejrzystość
transparency
nowe technologie
new technologies
nowe media
new media
ponowoczesność
postmodernity
Issue Date: 2019
Abstract: Praca traktuje o zagadnieniu prywatności w kontekście technologii, w szczególności zaś technologii komunikacyjnych rozwijanych w demokratycznych strukturach liberalnych społeczeństw zachodnich. Główna teza pracy zostaje wyrażona w następujący sposób: upowszechnienie postawy ponowoczesności wraz z równoległym rozwojem nowych technologii doprowadza do asymetrii przejrzystości w relacji obywatela i biurokratycznego konglomeratu państwowo-korporacyjnego, której konsekwencją jest obecność quasi-kultury o charakterze hybrydowym. Autorka tropiąc słuszność postawionej tezy, odwołuje się do panoramy procesów i wydarzeń historycznych (m.in. globalizacji, zimnej wojny, kontrkultury amerykańskiej, rozwoju sieciowości i Internetu) oraz przeszłości stosowanych przez nią pojęć (w tym i tytułowej prywatności). Buduje także model interpretacyjny, na który składają się takie pojęcia jak: nowoczesność, ponowoczesność, kultura dystansu i mezaliansu, a także quasi-kultura o charakterze hybrydowym. W ostatniej części pracy Autorka kreśli współczesny obraz tego, co nazywa asymetrią przejrzystości. Czyni to za pomocą przedstawienia trzech tzw. iluzji budowanych przez korporacje i rządy (rzeczony konglomerat) oraz jednostki. Owe iluzje dotyczą: wyboru, równości, przestrzeni publicznej.
This work deals with the issue of privacy in relation to new technologies (in particular the communication media) developed in the democratic structures of Western liberal societies. The main argument suggests that the spread of the postmodern attitude with the parallel development of new technologies leads to the asymmetry of transparency. The last one manifests itself in a specific relation between the individual and the bureaucratic conglomerate of the state and corporations. The consequence of that situation is the appearance of a hybrid quasi-culture. Exploring the main argument, the author refers to the panoramic view of processes and historical events (globalization, cold war, counterculture, networking and the Internet development), as well as the historical background of notions used in the thesis (including the title privacy). The author also creates an interpretative model consisting of such notions as: modernity, postmodernity, culture of distance, culture of misalliance, and the hybrid quasi-culture. In the last part of her work, the author presents her view on the contemporary state she describes as the ‘asymmetry of transparency”. This is done by revealing the three so called illusions built by corporations and governments (the above-mentioned conglomerate), and individuals. Those illusions concern the areas of choice, equality, and public space.
Description: Wydział Nauk Społecznych
URI: http://hdl.handle.net/10593/24992
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozprawa doktorska Aleksandra Binicewicz.pdf
  Restricted Access
3.05 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.