Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25106
Title: Electronic forms of political participation in Great Britain – intentions and experiences
Other Titles: Elektroniczne formy partycypacji politycznej w Wielkiej Brytanii – doświadczenia i zamierzenia
Authors: Kapsa, Izabela
Keywords: e-government
e-participation
e-voting
Great Britain
e-administracja
e-partycypacja
głosowanie elektroniczne
Wielka Brytania
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, nr 3, 2019, s. 27-39.
Abstract: The present article describes the broad notion of electronic political participation in Great Britain – from grass-roots activities (political movements, protests), to government decisions that lead to the organization and implementation of electronic public services (e.g. e-government, e-voting). Experiences are mostly mentioned as matters related to the turnout, citizen participation in various forms of protests (especially after 2010) as well as Great Britain’s accomplishments in terms of e-government. Intentions are first and foremost activities related to the implementation of e-voting in the country. The author of the present article discusses these topics using a case study approach, as well as comparative and descriptive analyses. To do this, the author uses data available in the form of reports, empirical research and press analyses. It has been concluded that the British people are not particularly open to the use of electronic tools in the public sector but there is much organizational and political effort of the elites to implement these solutions. The issue of further work on the development of e-participation in this country (e-voting in particular) remains unsolved.
Artykuł prezentuje szeroko rozumiane elektroniczne uczestnictwo polityczne na przykładzie Wielkiej Brytanii – od działań oddolnych (ruchy społeczne, protesty), po decyzje rządowe, w wyniku których w tym kraju zorganizowano, wdrożono i realizuje się świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną (e-admnistracja, głosowanie elektroniczne). Wśród doświadczeń wymienia się przede wszystkim kwestie związane z frekwencją wyborczą, partycypacją obywatelską w różnych formach protestu (zwłaszcza po 2010 roku), a także osiągnięcia Wielkiej Brytanii w zakresie e-administracji. Jeśli chodzi o zamierzenia, to chodzi przede wszystkim o działania na rzecz wprowadzenia głosowania elektronicznego w tym kraju. Autorka posługuje się metodą analizy przypadku, analizy porównawczej, a także opisową. Sięga po dane dostępne w formie raportów i badań empirycznych, a także posługuje się analizą prasy. Wśród wniosków zwraca się uwagę na ograniczoną otwartość Brytyjczyków na zastosowanie narzędzi elektronicznych w sektorze publicznym, przy jednoczesnym dużym wysiłku organizacyjnym i politycznym elit politycznych w ich wdrażaniu. Pytaniem otwartym zostaje kwestia dalszych prac nad rozwojem elektronicznej partycypacji w tym kraju (zwłaszcza głosowania elektronicznego).
URI: http://hdl.handle.net/10593/25106
DOI: 10.14746/pp.2019.24.3.3
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2019, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pp-2019-3-03-20.pdf424.59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.