Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25112
Title: China–Latin America: Economic Relations in the 21st Century. Latin American Perspective on Opportunities and Threats
Other Titles: Chiny – Ameryka Łacińska: stosunki gospodarcze w XXI wieku. Perspektywa latynoamerykańska dotycząca szans i zagrożeń
Authors: Ratke-Majewska, Anna
Keywords: China–Latin America
economic relations
opportunities for Latin America
threats for Latin America
Chiny–Ameryka Łacińska
stosunki gospodarcze
możliwości dla Ameryki Łacińskiej
zagrożenia dla Ameryki Łacińskiej
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, nr 3, 2019, s. 107-123.
Abstract: This article raises the issue of China–Latin America economic relations in this century. During the first two decades of the 21st century, there has been a significant increase in trade between China and Latin America, and China’s investments in Latin America have increased. Although the presented text discusses the issues of economic cooperation, its primary objective, however, is not to present the dynamics of these relations, but to reflect on the chances and risks for Latin America resulting from economic cooperation between China and Latin America. The article thus discusses the area of opportunities and threats in numerous aspects, giving various arguments and numerous examples. The conclusions of the article refer both to emerging challenges and the prospects for cooperation.
Artykuł porusza kwestię stosunków gospodarczych Chiny–Ameryka Łacińska w tym stuleciu. W ciągu pierwszych dwóch dekad XXI wieku nastąpił znaczny wzrost handlu między Chinami i Ameryką Łacińską, a inwestycje Chin w Ameryce Łacińskiej wzrosły. Chociaż prezentowany tekst omawia kwestie współpracy gospodarczej, jego głównym celem nie jest jednak prezentacja dynamiki tych stosunków, ale refleksja nad szansami i zagrożeniami dla Ameryki Łacińskiej wynikającymi ze współpracy gospodarczej między Chinami i Ameryką Łacińską. Artykuł omawia zatem możliwości i zagrożenia w wielu aspektach, podając różne argumenty i liczne przykłady. Wnioski z tego artykułu dotyczą zarówno pojawiających się wyzwań, jak i perspektyw współpracy.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25112
DOI: 10.14746/pp.2019.24.3.9
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2019, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A. Ratke-Majewska.pdf616.18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.