Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25113
Title: The Legal Framework of Referendum in the Iranian Constitutional Context
Other Titles: Ramy prawne referendum w irańskim kontekście konstytucyjnym
Authors: Hashjin, Seyed Hossein Malakooti
Keywords: direct democracy
referendum
Islamic Republic of Iran
constitution
demokracja bezpośrednia
referendum
Islamska Republika Iranu
konstytucja
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, nr 3, 2019, s. 125-136.
Abstract: In democratic regimes, the participation of citizens in the enforcement of political power constitutes the keystone of the legitimacy of sovereignty. Allowing and valuing the popular will in the political management of a country is necessary for the continuation of the legitimacy of sovereignty. Hence, political systems are still exploring the methods of establishing direct democracy in parallel to representative democracy. Referendum is a form of establishing direct democracy that is based on public votes on political and legal affairs. The legal organization of different kinds of direct democracy is explained in the constitutions. Among the methods of direct democracy, only referendums on the amendment of the constitution, political referendums, and legislative referendums have been recognized in the Constitution of the Islamic Republic of Iran. Although a referendum on the establishment of the Islamic Republic political system and a referendum on the amendment of the Constitution have been held in the legal history of Iran, no legislative referendum has been conducted so far. Senior state officials may propose a referendum and referendums can be held on special and critically important occasions. Regarding the theocratic nature of the Iranian political system, the validity of referendums is contingent upon non-contradiction between the subject of the referendum and the principles of Islamic law. This article explores the legal dimensions of conducting referendums in the Iranian constitutional context with a descriptive-analytical approach.
W reżimach demokratycznych udział obywateli w egzekwowaniu władzy politycznej stanowi podstawę suwerenności. Zezwolenie i docenienie woli ludu w politycznym zarządzaniu krajem jest konieczne dla utrzymania legitymacji suwerenności. Dlatego systemy polityczne wciąż badają metody ustanowienia demokracji bezpośredniej równolegle z demokracją przedstawicielską. Referendum jest formą ustanowienia demokracji bezpośredniej opartej na głosowaniu publicznym w sprawach politycznych i prawnych. Prawna organizacja różnych rodzajów demokracji bezpośredniej jest wyjaśniona w konstytucjach. Wśród metod demokracji bezpośredniej tylko referenda w sprawie zmiany konstytucji, referendum polityczne i referendum legislacyjne zostały uznane w Konstytucji Islamskiej Republiki Iranu. Chociaż w prawnej historii Iranu odbyło się referendum w sprawie ustanowienia systemu politycznego Republiki Islamskiej i referendum w sprawie zmiany Konstytucji, jak dotąd nie przeprowadzono referendum legislacyjnego. Wyżsi urzędnicy państwowi mogą zaproponować referendum, a referenda mogą odbywać się w wyjątkowych i niezwykle ważnych sytuacjach. Jeśli chodzi o teokratyczny charakter irańskiego systemu politycznego, ważność referendum zależy od braku sprzeczności między przedmiotem referendum a zasadami prawa islamskiego. W tym artykule zbadano prawne wymiary przeprowadzania referendów w irańskim kontekście konstytucyjnym, stosując podejście opisowo-analityczne.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25113
DOI: 10.14746/pp.2019.24.3.10
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2019, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
S. Hashjin.pdf551.13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.