Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25166
Title: Sejmiki Wielkopolski właściwej w latach 1764 - 1793
Other Titles: The Sejmiks of Wielkopolska in the years 1764 – 1793
Authors: Glabisz, Grzegorz
Advisor: Zwierzykowski, Michał. Promotor
Keywords: sejmiki
sejm
parlamentaryzm XVIII w
Rzeczypospolita Polsko-Litewska
Issue Date: 2019
Abstract: Sejmiki województw poznańskiego, kaliskiego i gnieźnieńskiego były jednymi z najważniejszych w Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej. Szlachta innych województw często wzorowała się na uchwałach i postawach miejscowych posłów. Dlatego też konieczne wydaje się przede wszystkim przeprowadzenie badań nad tymi zgromadzeniem. Bardzo dobrze zachowana baza źródłowa pozwala na pokazanie wielu szczegółów, które w przypadku innych zgromadzenie są niemożliwe do przedstawienia. Dodatkowym argumentem przemawiającym za badaniami na lata 1764-1793 jest brak jakiejkolwiek pracy omawiającej życie sejmikowe przez cały okres panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.
The Assemblys of the poznań, kalisz and gniezno voivodships was one of the most important in the Polish-Lithuanian Commonwealth. The nobility of other voivodships often modelled themselves on his resolutions and the attitudes of the local MPs. Therefore, it seems necessary to carry out research on this assembly in the first place. A very well-preserved source base makes it possible to show many details which, in the case of other, are impossible to prezent. An additional argument for the research for the years 1764-1793 is the lack of any work discussing the assembly life during the entire reign of Stanisław August Poniatowski. In such a proposed research model.
Description: Wydział Historii
URI: http://hdl.handle.net/10593/25166
Appears in Collections:Doktoraty (WHis)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozprawa.pdf
  Restricted Access
6.32 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.