Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25220
Title: Turystyka przyjazdowa mieszkańców Niemiec do Poznania
Authors: Stroik, Ewa Jolanta
Advisor: Zajadacz, Alina.Promotor
Keywords: turystyka Niemców
turystyka biznesowa
ruch turystyczny
turystyka kulturowa
German tourism
Issue Date: 2019
Abstract: Dysertacja stanowi pierwsze tak obszerne opracowanie tematu turystyki przyjazdowej mieszkańców Niemiec do Poznania, przedstawione na szerokim tle zagranicznej turystyki wyjazdowej mieszkańców Niemiec oraz zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski, Wielkopolski i do Poznania. Dostarcza wiedzy o cechach przyjazdów, głównych segmentach turystów przyjeżdżających do Poznania, a także o aktualnych cechach popytu turystycznego mieszkańców Niemiec. Stanowi źródło informacji o zadowoleniu z pobytu w Poznaniu, postrzeganiu miasta oraz o cechach jakościowych turystyki przyjazdowej z Niemiec – ich sposobie podróżowania i upodobaniach. Z perspektywy Polski przyjazdy mieszkańców Niemiec dominują w strukturze przyjazdów zagranicznych do Polski, Wielkopolski oraz do Poznania w okresie 2005-2017. W przeprowadzonych analizach wykazano istnienie różnic w turystyce przyjazdowej mieszkańców Niemiec do Poznania ze względu na wiek, główny cel przyjazdu, sposób organizacji przyjazdu, liczbę i długość pobytów w mieście. W części aplikacyjnej dysertacji zaproponowano rekomendacje w zakresie tworzenia uniwersalnego modelu monitorowania zagranicznej turystyki przyjazdowej w mieście z zapewnieniem ciągłości badań (w aspekcie diachronicznym) oraz ich jednorodności (w aspekcie synchronicznym).
Dissertation is the first such comprehensive study on the subject of inbound tourism of the inhabitants of Germany to Poznań, presented against a broad background of foreign outbound tourism of German inhabitants and foreign inbound tourism to Poland, Wielkopolska region and Poznań. It provides information about the characteristics of arrivals, the main segments of tourists coming to Poznań, as well as about the current characteristics of tourism demand of German residents. It is also an important source of information about the satisfaction of their stay in Poznań, their perception of the city and the quality features of inbound tourism from Germany - the way of travelling and the preferences. From the Polish perspective, arrivals of German residents dominate in the structure of foreign arrivals to Poland, Wielkopolska region and Poznań in the period 2005-2017. The analyses show the existence of differences in inbound tourism of German residents to Poznań due to age, the main purpose of arrival, method of organization of arrival, number and length of stays in the city, confirming the main hypothesis of the work. The application part of the dissertation gives recommendations for the creation of a universal model for monitoring foreign inbound tourism in the city, ensuring continuity of research (in the diachronic aspect) and their homogeneity (in the synchronous aspect).
Description: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
URI: http://hdl.handle.net/10593/25220
Appears in Collections:Doktoraty (WNGiG)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E.Stroik Turystyka przyjazdowa mieszkańców Niemiec do Poznania.pdf
  Restricted Access
7.43 MBAdobe PDFView/Open
Załącznik 4.pdf
  Restricted Access
501.63 kBAdobe PDFView/Open
Załącznik 5.pdf
  Restricted Access
460.42 kBAdobe PDFView/Open
Załącznik 6..pdf
  Restricted Access
464.52 kBAdobe PDFView/Open
Załącznik 7.pdf..pdf
  Restricted Access
341.74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.