Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25248
Title: Zasada precedencji jako element porządku protokolarnego na przykładzie wybranych państw
Other Titles: Precedence principle as an element of protocol on the example of selected countries
Authors: Kownacka, Anna
Keywords: prawo międzynarodowe
international law
precedencja
precedence
protokół dyplomatyczny
diplomatic corps
porządek protokolarny
order of protocol
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2019, nr 9, s. 113-130
Abstract: Powyższy artykuł ma na celu przedstawienie działania precedencji na przykładzie państw wybranych z uwagi na ich strukturę wewnętrzną (Rzeczpospolita Polska, Francja i Włochy jako kraje unitarne oraz Niemcy, USA i Rosja jako państwa federalne) lub też panujący w nich ustrój (Wielka Brytania i Irlandia Północna oraz Hiszpania jako monarchie). W celu lepszego zobrazowania problematyki opis zwyczajów i regulacji współczesnych poprzedza wstęp historyczny, a także zarys podstaw zasad pierwszeństwa w ramach korpusu dyplomatycznego. Artykuł konkluduje myśl, iż precedencja – znajdująca obecnie zastosowanie niemalże wyłącznie w polityce – powinna występować w wielu dziedzinach życia, ponieważ jest środkiem pozwalającym na rozwiązanie zarówno różnorakich kwestii proceduralnych, jak również konfliktów na tle niezamierzonego okazania braku szacunku.
The article depicts order of precedence on the example of countries selected either based on their internal structure (Poland, France and Italy as unitary states and Germany, the USA and Russia as federal states) or their form of government (the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Spain as monarchies). In order to picture the issue better, the description of present customs and regulations is preceded by historical introduction, as well as an outline of the basics of the rules of precedence in the diplomatic corps. Ultimately, the author concludes that precedence – being present almost solely in politics – ought to be found in nearly all areas of life, as it enables the resolution of various issues, as well as conflicts resulting from unintended lack of respect.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25248
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2019, nr 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08_KOWNACKA.pdf325.59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.