Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25251
Title: Obejście prawa a pozorność jako przesłanki nieważności czynności prawnej
Other Titles: Circumvention of the law and ostensibility as the premises for invalidity of an act in law
Authors: Krystman, Martyna
Keywords: prawo cywilne
civil law
czynność prawna
act in law
nieważność
invalidity
pozorność
ostensibility
obejście prawa
circumvention of the law
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2019, nr 9, s. 163-179
Abstract: Celem artykułu jest omówienie, a jednocześnie merytoryczne opracowanie, przesłanek nieważności czynności prawnej, jakimi są pozorność i obejście prawa. Artykuł zawiera zwięzłe przedstawienie postulatów prezentowanych w doktrynie oraz orzecznictwie sądów polskich. Całość rozważań poprzedza wstęp mający charakter zarysu terminologicznego, który ułatwić ma percepcję zawartych w niniejszym opracowaniu treści. W toku przedstawionych rozważań, mających charakter analizy porównawczej, badaniu ulega teza dotycząca wyłączenia możliwości dotknięcia jednej czynności prawnej wadami pozorności i obejścia prawa jednocześnie. Ostateczne konkluzje prowadzą do wniosku, że nie można z całą pewnością wykluczyć sytuacji, w której czynność prawna dyssymulowana zmierza do obejścia prawa.
The aim of this article is to elaborate and substantially develop premises of invalidity of an act in law, which are circumvention of the law and ostensibility. The article contains concise description of demands presented in the doctrine and judicature of Polish courts. The aforesaid deliberations are preceded by an introduction to the nature of general overview of terminology, which aims to make the cognition of contents concluded in this elaboration. In the course of referred considerations, further verification of a possibility of one act in law being both a circumvention and an ostensibility was made. Said deliberation was based on a comparative analysis between these institutions. The above draws to a final conclusion that one cannot fully exclude a situation in which ostensible legal action results in the circumvention of the law.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25251
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2019, nr 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_KRYSTMAN.pdf318.53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.