Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25299
Title: Ochrona złóż kopalin w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Other Titles: Mineral deposits protection in spatial planning and land development
Authors: Trela, Dawid
Advisor: Szewczyk Marek. Promotor
Kruś Maciej. Promotor
Keywords: ochrona złóż kopalin
planowanie przestrzenne
mineral deposits protection
spatial planning
Issue Date: 2019
Abstract: Przedmiot rozprawy stanowi analiza sposobu prawnej ochrony nieeksploatowanych złóż kopalin w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Powszechnie uznaje się, że złoża kopalin, jako nieodnawialny element środowiska o istotnym znaczeniu gospodarczym, wymagają objęcia ochroną prawną, jednak to w jaki sposób ustawodawca nakazuje zapewnienie tej ochrony od lat wzbudza wątpliwości w piśmiennictwie i orzecznictwie. Głównym celem rozprawy jest ustalenie, w jaki sposób nieeksploatowane złoża kopalin są chronione w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz, czy rozwiązania przewidziane przez ustawodawcę zapewniają zachowanie dostępności złóż dla ich eksploatacji w przyszłości. Weryfikacji zostało poddane jakiej treści normy prawne w zakresie ochrony złóż kopalin należy uznać za obowiązujące w prawie polskim, jak również oceniono jaką rolę poszczególne akty planowania przestrzennego spełniają w zapewnieniu tej ochrony. Rozprawa obejmuje także analizę sposobu ochrony złóż kopalin przy ustalaniu lokalizacji inwestycji w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz aktów administracyjnych wydawanych na podstawie tzw. specustaw. Na tle przeprowadzonych rozważań sformułowane zostały wnioski w zakresie dysfunkcyjności systemu ochrony złóż kopalin w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz postulaty de lege ferenda.
This dissertation analyses the legal methods of protecting unexploited mineral deposits in spatial planning and land development processes. It is widely recognised that mineral deposits, as a non-renewable part of the environment, have considerable economic importance and require legal protection. Nevertheless, the precise manner in which such protection should be implemented has, for years, been the subject of debate in legal academic writing and jurisprudence. The main aim of the dissertation is to establish how unexploited mineral deposits are protected in spatial planning and land development processes and whether the applicable legal solutions ensure the preservation of mineral deposits so as to enable their future exploitation. The dissertation reviews what substantive law requirements regarding mineral deposits protection shall be considered as binding in Polish law as well as the role which particular spatial planning acts fulfill in ensuring this protection. The dissertation also analyses the manner in which mineral deposits are protected when establishing the location of investments by issuing decisions on land development and development conditions and administrative acts on the basis of so-called “special acts”. The conducted analyses enabled to propose certain conclusions regarding the current malfunctioning of the mineral deposits protection system. Accordingly, certain proposals as regards potential future legal reforms in this area were suggested.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: http://hdl.handle.net/10593/25299
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019-05-14_DT_Rozprawa_doktorska.pdf
  Restricted Access
3.02 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.