Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25354
Title: Katolicka Szkoła Społeczna w Poznaniu (1927-1929)
Other Titles: Catholic Social School of Poznań (1927–1939)
Authors: Brenk, Mikołaj
Keywords: kształcenie opiekunów społecznych
szkoła społeczna
społecznik
służby społeczne
opieka społeczna
Issue Date: 2019
Citation: Praca Socjalna nr 3(34) 2019, s. 137–153.
Abstract: Katolicka Szkoła Społeczna w Poznaniu była jednym z czołowych polskich ośrodków dydaktycznych dla służb społecznych w okresie międzywojennym. Prowadziła w latach 1927–1939 kursy oraz studia dla kadr zakładów opiekuńczych i instytucji społecznych, przede wszystkim tych o proweniencji kościelnej. Priorytetem w działalności szkoły było organizowanie, od momentu erygowania placówki w 1927 r., dwuletniego kursu pracy społecznej, z czasem funkcjonującego pod nazwą Wyższego Katolickiego Studium Społecznego. Z kolei w czerwcu 1937 r. szkoła uzyskała prawa państwowe szkoły wyższej i nazwę Wyższego Katolickiego Studium Społecznego. Celem artykułu jest ukazanie wybranych aspektów funkcjonowania placówki, związanych z jej powstaniem oraz działalnością edukacyjno-wychowawczą do 1939 roku. W tym celu dokonano analizy zachowanych materiałów źródłowych w postaci archiwaliów, artykułów zamieszczanych w czasopismach II RP oraz sięgnięto do nielicznych opracowań powstałych po 1945 roku.
The Catholic Social School of Poznań was one of the leading Polish didactic centers for social services in the interwar period. In the years 1927–1939 itconducted courses for and educated the staff of care and social institutions, especially those related to the Catholic Church. The priority of the school’s activity was to organize, since the establishment of the institution in 1927, a two-year social work training course, later functioning under the name of the Higher Catholic Social College. In June 1937, the school obtained the state rights of the university and the name of the Higher Catholic Social College. The purpose of the article is to show selected aspects of the institution’s functioning, related to its establishment and educational and education activities until 1939. For this purpose, the preserved source materials in the form of archives, articles published in the magazines of the Second Republic of Poland were analyzed, and few studies developed after 1945 were referred to.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25354
DOI: 10.5604/01.3001.0013.5705
ISSN: 0860-3480
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M.Brenk-Katolicka Szkoła Społeczna w Poznaniu (1927-1929).pdf221.84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.