Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25396
Title: Relacje pomiędzy sprawnością postępowania karnego a jego kosztami
Other Titles: Relations between the efficiency of criminal proceedings and its costs
Authors: Orfin, Agnieszka Małgorzata
Advisor: Wiliński, Paweł
Keywords: proces karny
sprawność
koszty
relacje
criminal trial
efficiency
costs
relations
Issue Date: 2019
Abstract: Przewlekłość postępowań jest jednym z najbardziej dolegliwych problemów nie tylko prawa karnego, ale i wymiaru sprawiedliwości w ogóle. Po pierwsze dlatego, że uniemożliwia sprawiedliwe rozpatrzenie sprawy, ponieważ nie respektuje konstytucyjnego prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Po drugie dlatego, że generuje wysokie koszty. Kwestia ta ma z kolei szczególne znaczenie, gdy kosztami procesu obciąża się Skarb Państwa, co oznacza, że to społeczeństwo, a nie skazany, którego zawinione zachowanie stało się przyczyną ich powstania, musi je ponosić. Zagadnienia sprawności procesów karnych i ich kosztów są ze sobą nierozerwalnie powiązane. W związku z tym warto zastanowić się nad tym jakie relacje między nimi zachodzą. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano te współzależności, ich teoretyczny model i jego użyteczność. Co więcej, ustalono, że sprawność procesów karnych determinuje poziom generowanych kosztów. Udowodniono, że jakość rozpoznawanych spraw uzależniona jest od nakładów finansowych, oraz że wykazywane przez organy procesowe koszty nie pokrywają się z tymi, które są rzeczywiście ponoszone. Podsumowując należy wskazać, że aspekty finansowe wchodzą w zakres oceny skutków regulacji i stanowią priorytetowy element wdrażania nowych przepisów prawnych, co ma związek z ekonomiczną analizą prawa oraz sprawnością i kosztami toczących się procesów.
The length of proceedings is one of the most acute problems not only of criminal law, but also of the administration of justice in general. The first and foremost reason for such a classification is that excessive length of proceedings prevents a fair hearing, since it does not respect the constitutional right to hear the case without undue delay. Secondly, long proceedings generate high costs, an issue particularly important when these costs are borne by the State Treasury and thus not by the convict whose culpable behavior has caused them to arise. The issues of efficiency of criminal proceedings and their costs are inextricably linked. Such relationships are worth closer examination. This thesis presents these interdependencies, their theoretical model and its usefulness. Furthermore, it establishes that the efficiency of criminal proceedings determines the level of generated costs. The research shows that the quality of the proceeded cases depends on the financial outlays and that the costs indicated by the procedural authorities do not correspond with those actually incurred. In conclusion, it should be pointed out that financial aspects fall within the scope of the regulatory impact assessment and constitute a priority when implementing new legal provisions, in direct relation to the economic analysis of law and the efficiency and costs of ongoing proceedings.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: http://hdl.handle.net/10593/25396
Appears in Collections:Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozprawa doktorska_A.Orfin.pdf
  Restricted Access
5.06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.