Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25401
Title: Koncepcje reform Unii Europejskiej i jej stanowisko wobec integracji Europy
Other Titles: The concepts of European Union reforms and its position towards the integration of Europe
Authors: Fiszer, Józef M.
Keywords: Unia Europejska
Komisja Europejska
Parlament Europejski
deklaracje
integracja Europy
European Union
European Commission
European Parliament
declarations
European integration
Issue Date: 2019
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 13/2019, s. 43-59.
Abstract: Niniejszy artykuł poświęcony jest stanowisku władz Unii Europejskiej i jej głównych organów w sprawie koniecznych dla Unii reform, które są niezbędne, aby stała się ona siłą motoryczną w dalszym procesie integracji Europy. Jego celem jest analiza obecnej kondycji UE i zarysowanie perspektyw jej rozwoju. Główne organy Unii, m.in. Komisja i Parlament Europejski oraz Rada Europejska w ostatnich latach zgłosiły wiele różnych strategii i propozycji „naprawy” UE, ale niewiele z nich zostało wprowadzonych w życie. Unia Europejska wciąż dryfuje i traci swój autorytet na arenie międzynarodowej, a integracja Europy przeżywa regres. W opracowaniu tym stawiam kilka tez, hipotez i pytań badawczych, na które próbuję udzielić w miarę wyczerpujących odpowiedzi. Jedna z tych tez dotyczy wielkiego rozszerzenia UE w 2004 roku, a druga wprowadzenia wspólnej waluty – euro.
This article is devoted to the position of the European Union authorities and its main bodies on the reforms necessary for the Union to become a driving force in the further process of European integration. Its aim is to analyze the current EU condition and outline the prospects for its development. The main bodies of the Union, inter alia The Commission and the European Parliament and the European Council have in recent years reported a wide range of EU ‘recovery’ strategies and proposals but few have been implemented. The European Union is still drifting and losing its authority on the international scene, and European integration is in decline. In this study, I put a few theses, hypotheses and research questions to which I am trying to give comprehensive answers. One of these also concerns the great enlargement of the EU in 2004, and the other one introducing the single currency – the euro.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25401
DOI: 10.14746/rie.2019.13.3
ISSN: 1899-6256
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 13/2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03-Fiszer.pdf332.68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.