Rocznik Integracji Europejskiej, 13/2019

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 29
 • Item
  Marta Ryniejska-Kiełdanowicz, Dyplomacja publiczna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019, ss. 292.
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019) Witkowska, Marta
 • Item
  Between the United States and the People’s Republic of China. The dilemma of the European Union’s negotiation position in the context of the accelerated technological development of the PRC
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019) Walkowski, Maciej
  In the presented article, the author develops an analysis, assessment and forecast with regard to the problems of the innovative development of the PRC and the European Union’s response to Chinese methods of obtaining technological advantage over other countries in the world. While presenting and assessing the implementation of China’s key strategic documents in this matter, the author juxtaposes the EU response with the policy of trade sanctions against the PRC imposed by the United States during the presidency of D. Trump, outlining likely scenarios for the future.
 • Item
  Relacje Unii Europejskiej i państw regionu Azji Centralnej w obliczu kryzysu stosunków turecko-unijnych
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019) Bieniek, Karol
  Dla Unii Europejskiej kryzys w stosunkach z Turcją może mieć swoje wielorakie kon- sekwencje, a waga wzajemnych relacji najprawdopodobniej przyczyni się do wypracowania w najbliższej przyszłości nowego modelu instytucjonalnej i przedmiotowej współpracy obu podmiotów. Taki stan rzeczy otwartym czyni pytanie o to czy stosunki Unii Europejskiej z pań- stwami Azji Centralnej zyskają nową dynamikę? Tym samym celem niniejszego artykułu jest rozstrzygnięcie kwestii czy spadek znaczenia Turcji jako partnera dla Wspólnoty przełoży się na automatyczny wzrost znaczenia wspomnianego regionu świata dla Unii Europejskiej.
 • Item
  From aspiring saint to disillusioned rebel. Explaining change in the Polish narrative of European integration
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019) Cianciara, Agnieszka K.
  This article conceptually draws on Bourdieu’s field theory and Goffman’s stigma theory to explain the evolution of Polish government’s official narrative on European integration. Narrative production by Polish authorities reveals a marked shift in strategy adopted to deal with the stigma (real or imagined) that structures Poland’s position in the EU field of power: from adaptive (corrective) to contesting strategy where stigma is embraced and transformed into a virtue. Empirically, this shift is illustrated with 3 examples of narrative production under crisis: 1) euro-zone crisis (Poland adapts to the dominant EU narrative and promotes its own austerity experience, while allying itself with the northern “saints” against the southern “sinners”); 2) migration crisis (Poland moves from adaptation to contestation, while narrating the “lack of solidarity” stigma as the responsible “normal”); 3) rule of law crisis (Poland consolidates its contestation strategy, while framing the dispute as a counter-measure from undemocratic EU centre to discipline “real” democrats in the periphery). Thus the narrative moves from contestation of a particular policy solution (migration quotas) to undermining normative bases of the European integration process.
 • Item
  The Polish Vision of EU Future: Imitation of the Hungarian Model?
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019) Tosiek, Piotr
  The argument of this article is based on the assumption that the Hungarian EU model and the imitative Polish EU vision are based on Euroscepticism, creating the concepts equally incompatible with Western standards of democracy and the EU mainstream views. The strong articulation of extreme opinions leads to the isolation, while in the light of liberal intergovernmentalism it is the Polish concept that undermines the relative position of that state in the EU system more than the Hungarian one. First, compared with Hungary, Poland has completely different interests based on a Russian threat and geographical location. Second, due to its size Poland could be a relatively strong player in the EU, while presentation of a radical concept weakens its role, making it impossible to act as intermediary, an honest broker or a group leader. On the contrary, the Hungarian model, based on a similar concept but applied to a small political actor, can strengthen the relatively marginal position of that state, being a beneficial way to achieve some goals in tactical games.
 • Item
  Formation of changing coalitions in EU agricultural policy - conceptualization assumptions for political science research
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019) Miecznikowska, Justyna
  This article is a conceptualization study aiming to provide the groundwork for research into the formation of changing coalitions among European Union Member States. Firstly, it as- sesses the current state of research, follows with a selection of research problems and provides validation for the research considerations raised. It poses research hypotheses and questions that verify the hypotheses. The latter part of the article attempts to identify the paradigms, tech- niques and tools able to diagnose the research problems posed.
 • Item
  Regional development as a stimulator of competitiveness of the Polish economy
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019) Życki, Artur
  The author summarizes the implementation of regional policy 15 years after Poland’s accession to the EU as revealed in the official data coming from Polish regions, the Ministry of Investment and Development, the European documents and his own expert experience. Not only does he indicate the legitimacy of the adopted directions of intervention, but also he analyses the examples of misuse of EU funds. The latter cases, according to the author, are often associated with local politics, when investment decisions are based on current electoral calculations, and not long-term development strategy. The recommendations propose a change of the hitherto dominant compensatory model of the implementation of European funds to a modernisation model using knowledge as the main development component. This is also related to the need for a broader involvement of the academic community in regional policy.
 • Item
  Handel Polski z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej (UE)
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019) Kalka, Piotr
  Celem powyższego artykułu jest przeanalizowanie rozwoju, struktury i salda w handlu Polski z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Autor pokazuje, że handel ten następował (w cenach realnych) stosunkowo powoli i najważniejszym partnerem handlowym Polski w Unii była Republika Federalna Niemiec. Ważną rolę w strukturze rzeczowej handlu odgrywały produkty o wysokiej i średnio-wysokiej technice, pozytywne saldo handlu Polski stanowiło jednak konsekwencję wymiany handlowej w zakresie wyrobów o niskiej i średnio-niskiej technice. Niezbędne stało się zatem istotne zwiększenie (niskiego) udziału wydatków badawczo-rozwojowych w produkcie krajowym brutto Polski.
 • Item
  Euroregion Karpacki – innowacyjna forma integracji społeczności lokalnych i regionalnych w Europie Środkowo-Wschodniej
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019) Bielecka, Małgorzata
  Artykuł przedstawia zagadnienie rozwoju transgranicznego z perspektywy integracji społeczności lokalnych i regionalnych, na przykładzie Euroregionu Karpackiego. W opracowaniu ukazana została współpraca euroregionalna, w której biorą udział społeczności regionalne i lokalne, jako szczególna forma współpracy transgranicznej. Współpraca euroregionalna odbywa się w ramach euroregionu. Podstawą istnienia euroregionów jest wspieranie wymiany gospodarczej i turystycznej, rozwijanie komunikacji, działalność kulturowa oraz wspólne rozwiązywanie problemów transgranicznych.
 • Item
  Militarne zaangażowanie Niemiec w Afryce – wybrane aspekty
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019) Kruk, Aleksandra
  W artykule analizowano zmiany polityki Niemiec wobec Afryki w obszarze bezpieczeństwa, które cechuje odchodzenie od kultury wstrzemięźliwości w kierunku polityki odpowiedzialności, postulowanej m.in. przez prezydenta Joachima Gaucka oraz minister ds. obrony Ursulę von der Leyen. Niemiecka polityka bezpieczeństwa wobec Afryki opiera się na zasadzie multilateralizmu i wynika ze zobowiązań sojuszniczych, mimo że niemieckie społeczeństwo sceptycznie ocenia skuteczność wysyłania żołnierzy do Afryki.
 • Item
  European Union and the Unites States of America the sources of Perception and Misperception to Iran
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019) Fiedler, Radosław
  This article is focused on causes of perception and misperception between the European Union and United States of America in its policies toward Iran. Misperception caused derailing of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) by the USA withdrawal from it. Tracing misperception and perception in policies and strategies to Iran should contribute for better understanding complicated and contradictory relations between the West and Iran.
 • Item
  The external dimension of the European Union’s energy policy and practice of German energy policy
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019) Molo, Beata
  The article presents selected issues related to shaping the external dimension of the European Union’s energy policy and the main directions and practice of Germany’s energy policy. The beginnings, directions and instruments of the external dimension of EU energy policy are discussed, including problems limiting the effectiveness of external coordination of energy cooperation of the European Union Member States. In addition, the study presents Germany’s position towards the external dimension of EU energy policy as well as the goals, shape and main instruments of Germany’s energy relations with producers, consumers and transit countries of energy resources.
 • Item
  Wyzwania kształtowania nowego porządku międzynarodowego dla polityki Niemiec wobec Rosji w drugiej dekadzie XXI wieku
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019) Cziomer, Erhard
  Artykuł podejmuje ważny oraz złożony problem, związany z analizą wpływu kształtowania nowego porządku międzynarodowego dla polityki Niemiec wobec Rosji. Składa się on z trzech części: 1) ogólne tendencje niemieckich badań nad przemianami porządku międzynarodowego; 2) istota nowej strategii polityki Niemiec wobec Rosji; 3) wyzwania realizacji polityki Niemiec wobec Rosji. Jako czołowe państwo UE o rozbudowanych interesach globalnych Niemcy będące czwartą gospodarką światową korzystały w XXI w. w dużym stopniu ze zdobyczy globalizacji oraz dominującego w skali całego świata – międzynarodowego porządku neoliberalnego. W tym kontekście pierwszoplanowe znaczenie dla Niemiec miała współpraca z Rosją jako partnerem strategicznym. Uległa ona ograniczeniu po przejściu Rosji do polityki jawnej agresji przeciw Ukrainie w 2014 r. (aneksja Krymu oraz wsparcia dla Separatystów w Donbasie), podważając tym samym istniejący porządek międzynarodowy. W konsekwencji nałożenia na Rosję sankcji – przez USA, kraje NATO i UE – ekipa rządząca na Kremlu na czele z W. Putinem dokonała zwrotu w kierunku pogłębienia współpracy z Chinami, zmierzając zarazem do osłabienia wpływów USA i budowy konkurencyjnego porządku multilateralnego. Napięcia i trudności w relacjach transatlantyckich na tle polityki „America first” nowego prezydenta USA D. Trumpa od początku 2017 skłoniła Niemcy do podtrzymania relacji z Rosją oraz Chinami w wymiarze bilateralnym i wielostronnym.
 • Item
  R. M. Czarny, O. Filipec, M. Grzybowski, Drogi państw nordyckich do Unii Europejskiej, Wydawca: Compus, Kielce–Trnava 2018, ss. 168.
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019) Ratajczak, Anna
 • Item
  The problem of migration security in the current case-law of the CJEU – the perspective of Member States
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019) Kosińska, Anna Magdalena
  The article analyzes the post-crisis CJEU case-law in the area of migration security of the Member States. Due to the escalation of the migration crisis in 2015, the European Union has been facing new challenges in migration management. The case-law of the CJEU, especially issued in the procedure of the so-called questions referred for a preliminary ruling, constitutes a certain benchmark for the problems, which the Member States need to deal with in the area of guaranteeing safety. In accordance with the research method adopted for the purpose of the current study, the Court of Justice has a real possibility of shaping the standards of migration security in the area of asylum and return policies through its case-law. What is more, within the field of EU migration law and migration policies, there exists a migration security priority, in accordance with which it is necessary to provide the highest level of security to all the actors of migration processes, i.e. both the very migrants, as well as the receiving society. This principle should be applied at the level of legislative processes and also in the area of the implementation of legal norms. As a result of the conducted analysis of the case-law of the CJEU, the four basic areas with regard to the migration security of the Member States have been identified.
 • Item
  Migration crisis versus the control of the borderlines within the European Union
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019) Marcinkowski, Tomasz
  Freedom of movement is one of the basic achievements and effects of the European integration process. Benefiting from this freedom has become an important experience for millions of the Europeans. Crisis phenomena, mainly related to the migration breakdown, revealed institutional and legal problems and had an impact on public opinion. The sense of threat and political and organizational difficulties led to the decision to reinstate control on the internal borders in many places in the EU. As it appears from nationwide surveys, there is also acceptance in Poland of such activities. Research conducted on the Polish-German borderland indicates that also the inhabitants of these areas support such decisions, but the degree of acceptance of the restoration of border control is lower here than in national surveys.
 • Item
  Remarks on the migration crisis as a challenge to the European Union in the twenty-first century
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019) Sakson, Andrzej
  Among the many crises tormenting the Old Continent, the course and consequences of the migration crisis that began in 2015 are particularly noteworthy. There following issues should be highlighted: – the migration crisis manifests the internal weakness of the EU, since it has not been predicted, effectively neutralized nor managed properly; – the migration crisis has produced a division inside the EU; – the migration crisis has led to internal political and social crises in many EU countries; – the migration crisis has produced far-reaching outcomes (such as increased populism and xenophobia, division of Europe into the East and the West).
 • Item
  Hungarian referendum on distribution of migration quotas. What about the European solidarity?
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019) Musiał-Karg, Magdalena
  In recent years national referenda have become popular instruments for making decisions on very problematic European issues (Grexit, Brexit, migration crisis). The Hungarian vote of 2016 on refugee quotas distribution seems to be one of them. Next to its importance in the Euopean context, the 2016 referendum was devoted to a very difficult and socially important problem. It is argued that this national referendum was a maneuver of Hungarian Prime Minister Victor Orban against the European Union, its solidarity and common interests. Having in mind that the migration crises should be treated as a joint challenge for the entire EU and all its member states should take a part of responsibility in seeking the proper solutions satisfying all MS – the main objective of this paper was to answer the question about the course and consequences of Hungarian referendum of 2016 for realization of the solidarity principle. The article aimed also at finding answers to the questions about the role of referendum on problematic/controversial issues in Hungary and about the factors impacting the voters decision.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego