Euroregion Karpacki – innowacyjna forma integracji społeczności lokalnych i regionalnych w Europie Środkowo-Wschodniej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Carpathian Euroregion – an innovative form of integration of local and regional communities in Central and Eastern Europe

Abstract

Artykuł przedstawia zagadnienie rozwoju transgranicznego z perspektywy integracji społeczności lokalnych i regionalnych, na przykładzie Euroregionu Karpackiego. W opracowaniu ukazana została współpraca euroregionalna, w której biorą udział społeczności regionalne i lokalne, jako szczególna forma współpracy transgranicznej. Współpraca euroregionalna odbywa się w ramach euroregionu. Podstawą istnienia euroregionów jest wspieranie wymiany gospodarczej i turystycznej, rozwijanie komunikacji, działalność kulturowa oraz wspólne rozwiązywanie problemów transgranicznych.
The article presents the issue of cross-border development from the perspective of integration of local and regional communities, using the example of the Carpathian Euroregion. The study presents the Euroregional cooperation, in which regional and local communities take part, as a special form of cross-border cooperation. Euroregional cooperation takes place within the Euroregion. The basis of the existence of Euroregions is supporting economic and tourist exchange, developing communication, cultural activities and jointly solving cross-border problems.

Description

Sponsor

Keywords

współpraca transgraniczna, euroregion, integracja europejska, rozwój regionalny, społeczność lokalna i regionalna, cross-border cooperation, Euroregion, European integration, regional development, local and regional community

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, 13/2019, s. 349-360.

Seria

ISBN

ISSN

1899-6256

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego