Formation of changing coalitions in EU agricultural policy - conceptualization assumptions for political science research

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Kształtowanie się zmiennych koalicji w polityce rolnej Unii Europejskiej – założenia konceptualizacyjne badań politologicznych

Abstract

This article is a conceptualization study aiming to provide the groundwork for research into the formation of changing coalitions among European Union Member States. Firstly, it as- sesses the current state of research, follows with a selection of research problems and provides validation for the research considerations raised. It poses research hypotheses and questions that verify the hypotheses. The latter part of the article attempts to identify the paradigms, tech- niques and tools able to diagnose the research problems posed.
Artykuł jest opracowaniem konceptualizacyjnym stanowiącym przygotowanie do badań nad kształtowaniem się zmiennych koalicji między państwami członkowskimi w polityce rolnej Unii Europejskiej. W pierwszej kolejności dokonana została ocena stanu badań, następnie prze- selekcjonowano problemy uzasadniając zasadność prowadzonych rozważań. Zaproponowano hipotezy badawcze wraz z pytaniami prowadzącymi do weryfikacji hipotez. W dalszej części artykułu podjęto próbę wskazania paradygmatów oraz technik i narzędzi pomocnych w zdia- gnozowaniu zaproponowanych problemów badawczych.

Description

Sponsor

Keywords

European Union, Common Agricultural Policy, coalitions, EU member states, Multiannual Financial Framework, Unia Europejska, Wspólna Polityka Rolna, koalicje, państwa członkowskie UE, Wieloletnie Ramy Finansowe

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, 13/2019, s. 335-347.

Seria

ISBN

ISSN

1899-6256

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego