Remarks on the migration crisis as a challenge to the European Union in the twenty-first century

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Uwagi o kryzysie migracyjnym jako wyzwaniu dla Unii Europejskiej w XXI wieku

Abstract

Among the many crises tormenting the Old Continent, the course and consequences of the migration crisis that began in 2015 are particularly noteworthy. There following issues should be highlighted: – the migration crisis manifests the internal weakness of the EU, since it has not been predicted, effectively neutralized nor managed properly; – the migration crisis has produced a division inside the EU; – the migration crisis has led to internal political and social crises in many EU countries; – the migration crisis has produced far-reaching outcomes (such as increased populism and xenophobia, division of Europe into the East and the West).
Wśród wielu kryzysów trapiących Unię Europejską na szczególną uwagę zasługuje przebieg i konsekwencje kryzysu migracyjnego zapoczątkowanego w 2015 roku. Zwrócić należy uwagę na takie kwestie jak: – kryzys migracyjny jest wyrazem wewnętrznej słabości UE, gdyż go nie przewidziano, skutecznie zneutralizowano i odpowiednio zarządzono; – kryzys migracyjny skutkuje podziałem wewnątrz UE; – doprowadził do wewnętrznych kryzysów polityczno-społecznych w wielu państwach UE; – zaowocował dalekosiężnymi skutkami (m.in. wzrost populizmu i ksenofobii, podziały na linii Wschód–Zachód Europy).

Description

Sponsor

Keywords

migration crisis, European Union, populism, xenophobia, kryzys migracyjny, Unia Europejska, populizm, ksenofobia

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, 13/2019, s. 153-158.

Seria

ISBN

ISSN

1899-6256

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego