Migration crisis versus the control of the borderlines within the European Union

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Kryzys migracyjny a kontrola granic wewnątrz Unii Europejskiej

Abstract

Freedom of movement is one of the basic achievements and effects of the European integration process. Benefiting from this freedom has become an important experience for millions of the Europeans. Crisis phenomena, mainly related to the migration breakdown, revealed institutional and legal problems and had an impact on public opinion. The sense of threat and political and organizational difficulties led to the decision to reinstate control on the internal borders in many places in the EU. As it appears from nationwide surveys, there is also acceptance in Poland of such activities. Research conducted on the Polish-German borderland indicates that also the inhabitants of these areas support such decisions, but the degree of acceptance of the restoration of border control is lower here than in national surveys.
Swoboda przemieszczania się jest jednym z podstawowych osiągnięć oraz efektów procesu integracji europejskiej. Korzystanie z tej wolności stało się ważnym doświadczeniem milionów Europejczyków. Zjawiska kryzysowe, związane przede wszystkim z kryzysem migracyjnym ukazały problemy instytucjonalno-prawne oraz miały wpływ na opinię publiczną. Poczucie zagrożenia i trudności polityczne i organizacyjne doprowadziły do decyzji o przywróceniu kontroli na wewnętrznych granicach w wielu miejscach UE. Jak wynika z badań ogólnopolskich, także w naszym kraju jest akceptacja takich działań. Badania przeprowadzone na pograniczu polsko-niemieckim wskazują, że także mieszkańcy tych terenów popierają takie decyzje, jednak stopień akceptacji przywracania kontroli granicznych jest tu mniejszy niż w badaniach ogólnopolskich.

Description

Sponsor

Keywords

migration crisis, border control, European integration, Schengen, security, kryzys migracyjny, kontrola graniczna, integracja europejska, Schengen, bezpieczeństwo

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, 13/2019, s. 159-174.

Seria

ISBN

ISSN

1899-6256

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego