Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25420
Title: Euroregion Karpacki – innowacyjna forma integracji społeczności lokalnych i regionalnych w Europie Środkowo-Wschodniej
Other Titles: Carpathian Euroregion – an innovative form of integration of local and regional communities in Central and Eastern Europe
Authors: Bielecka, Małgorzata
Keywords: współpraca transgraniczna
euroregion
integracja europejska
rozwój regionalny
społeczność lokalna i regionalna
cross-border cooperation
Euroregion
European integration
regional development
local and regional community
Issue Date: 2019
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 13/2019, s. 349-360.
Abstract: Artykuł przedstawia zagadnienie rozwoju transgranicznego z perspektywy integracji społeczności lokalnych i regionalnych, na przykładzie Euroregionu Karpackiego. W opracowaniu ukazana została współpraca euroregionalna, w której biorą udział społeczności regionalne i lokalne, jako szczególna forma współpracy transgranicznej. Współpraca euroregionalna odbywa się w ramach euroregionu. Podstawą istnienia euroregionów jest wspieranie wymiany gospodarczej i turystycznej, rozwijanie komunikacji, działalność kulturowa oraz wspólne rozwiązywanie problemów transgranicznych.
The article presents the issue of cross-border development from the perspective of integration of local and regional communities, using the example of the Carpathian Euroregion. The study presents the Euroregional cooperation, in which regional and local communities take part, as a special form of cross-border cooperation. Euroregional cooperation takes place within the Euroregion. The basis of the existence of Euroregions is supporting economic and tourist exchange, developing communication, cultural activities and jointly solving cross-border problems.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25420
DOI: 10.14746/rie.2019.13.25
ISSN: 1899-6256
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 13/2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24-BIELECKA.pdf272.51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.