Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/25423
Title: Formation of changing coalitions in EU agricultural policy - conceptualization assumptions for political science research
Other Titles: Kształtowanie się zmiennych koalicji w polityce rolnej Unii Europejskiej – założenia konceptualizacyjne badań politologicznych
Authors: Miecznikowska, Justyna
Keywords: European Union
Common Agricultural Policy
coalitions
EU member states
Multiannual Financial Framework
Unia Europejska
Wspólna Polityka Rolna
koalicje
państwa członkowskie UE
Wieloletnie Ramy Finansowe
Issue Date: 2019
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 13/2019, s. 335-347.
Abstract: This article is a conceptualization study aiming to provide the groundwork for research into the formation of changing coalitions among European Union Member States. Firstly, it as- sesses the current state of research, follows with a selection of research problems and provides validation for the research considerations raised. It poses research hypotheses and questions that verify the hypotheses. The latter part of the article attempts to identify the paradigms, tech- niques and tools able to diagnose the research problems posed.
Artykuł jest opracowaniem konceptualizacyjnym stanowiącym przygotowanie do badań nad kształtowaniem się zmiennych koalicji między państwami członkowskimi w polityce rolnej Unii Europejskiej. W pierwszej kolejności dokonana została ocena stanu badań, następnie prze- selekcjonowano problemy uzasadniając zasadność prowadzonych rozważań. Zaproponowano hipotezy badawcze wraz z pytaniami prowadzącymi do weryfikacji hipotez. W dalszej części artykułu podjęto próbę wskazania paradygmatów oraz technik i narzędzi pomocnych w zdia- gnozowaniu zaproponowanych problemów badawczych.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25423
DOI: 10.14746/rie.2019.13.24
ISSN: 1899-6256
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 13/2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23a-Miecznikowska.pdf316.04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.