Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25426
Title: Relacje Unii Europejskiej i państw regionu Azji Centralnej w obliczu kryzysu stosunków turecko-unijnych
Other Titles: European Union’s inks with the states of Central Asia facing a crisis in the Turkish-EU relations
Authors: Bieniek, Karol
Keywords: Azja Centralna
Unia Europejska
Turcja
strategia
bezpieczeństwo
Central Asia
European Union
Turkey
strategy
security
Issue Date: 2019
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 13/2019, s. 327-334.
Abstract: Dla Unii Europejskiej kryzys w stosunkach z Turcją może mieć swoje wielorakie kon- sekwencje, a waga wzajemnych relacji najprawdopodobniej przyczyni się do wypracowania w najbliższej przyszłości nowego modelu instytucjonalnej i przedmiotowej współpracy obu podmiotów. Taki stan rzeczy otwartym czyni pytanie o to czy stosunki Unii Europejskiej z pań- stwami Azji Centralnej zyskają nową dynamikę? Tym samym celem niniejszego artykułu jest rozstrzygnięcie kwestii czy spadek znaczenia Turcji jako partnera dla Wspólnoty przełoży się na automatyczny wzrost znaczenia wspomnianego regionu świata dla Unii Europejskiej.
The crisis in the Turkey’s relation with EU might have many consequences however an overall importance of bilateral relation will soon contribute to creation of new institutional cooperation model. This opens a question if European Union’s relation with Central Asian states will gain a new impetus? Thus this paper aims to answer the question if the diminishing of Turkey’s role in Europe will automatically make EU’s relations with Central Asia the key ones from the Brussels’ perspective.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25426
DOI: 10.14746/rie.2019.13.23
ISSN: 1899-6256
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 13/2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22-Bieniek.pdf252.97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.