Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/25493
Title: Twórczość religijna Josepha Ignatza Schnabla w kontekście przemian stylistycznych muzyki przełomu XVIII i XIX wieku
Other Titles: Joseph Ignatz Schnabel's sacred works in the context of stylistic changes in the music at the turn of 18th and 19th century
Authors: Urban, Mariusz
Advisor: Golianek, Ryszard Daniel. Promotor
Keywords: Schnabel
Kirchenmusik
XIX wiek
19th century
Wrocław
Wroclaw
Issue Date: 2019
Abstract: Przedmiot rozprawy stanowi twórczość muzyczna niemieckiego kompozytora, dyrygenta i pedagoga, Josepha Ignatza Schnabla (1767-1831), przez szereg lat piastującego stanowisko kapelmistrza katedry św. Jana we Wrocławiu. Z uwagi na fakt, że znakomitą większość dorobku artystycznego Schnabla stanowią wokalno-instrumentalne utwory liturgiczne, w pracy skupiono się głównie na problematyce dotyczącej tego obszaru. Analizie muzykologicznej poddano większość dzieł wrocławskiego kapelmistrza, zachowanych w licznych kolekcjach krajowych w postaci przekazów rękopiśmiennych i drukowanych. Oceny tegoż repertuaru dokonano mając na uwadze zarówno proces dokonujących się przemian stylistycznych w muzyce europejskiej przełomu XVIII i XIX wieku, jak i obowiązujące wówczas zalecenia Kościoła katolickiego dotyczące muzyki liturgicznej. Dla przedstawienia obiektywnego kontekstu historycznego oba te zagadnienia omówione zostały w osobnych rozdziałach teoretycznych. Przy formułowaniu wniosków wysuwanych pod kątem twórczości muzycznej Schnabla uwzględniono także szereg historycznych źródeł literackich, w których była ona charakteryzowana. W świetle przeprowadzonych badań można stwierdzić, że kompozycje religijne autora cechują się znacznymi walorami artystycznymi, przy czym o ich wartości w głównej mierze decyduje wierność autora ideałom muzyki kościelnej (Kirchenmusik).
The theme of the present thesis is the musical creativity of a German composer, Joseph Ignatz Schnabel (1767-1831), who for several years held the position of the Kappelmeister in St. John Cathedral in Wroclaw. Due to the fact that the vast majority of his artistic achievement has been vocal-instrumental works for the liturgical use, the dissertation is focused mainly on the issues related to this subject. The proposed musicological analysis covers the composer’s works preserved in numerous Polish collections in the form of manuscripts and prints. The function and role of this repertoire have been assessed in the context of many stylistic changes in the European music around 1800; however, the analysis could not be appropriate without taking into consideration various official recommendations of the Catholic Church regarding liturgical music. To present a reliable historical context, therefore, these issues have been discussed in two separate theoretical chapters. Additionally, opinions regarding Schnabel’s musical output have been formulated on the base of a number of critical literary sources dating from his times. As a conclusion of the present analysis it can be said that Schnabel’s religious compositions are characterized by many artistic values, whereby their style was determined strongly by the composer’s acceptance and obedience of the rules of church music.
Description: Wydział Nauk o Sztuce
URI: http://hdl.handle.net/10593/25493
Appears in Collections:Doktoraty (WNoS)
Doktoraty 2010-2020 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DOKTORAT.pdf47.55 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.