Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25548
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBolesta, Andrzej-
dc.date.accessioned2020-03-26T21:21:14Z-
dc.date.available2020-03-26T21:21:14Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationPrzegląd Politologiczny nr 1, 2020, s. 63-75.pl
dc.identifier.issn1426-8876-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/25548-
dc.description.abstractArtykuł analizuje polityczne uwarunkowania wschodnioazjatyckiego modelu rozwoju, skupiając się na ustroju politycznym, instytucjach oraz warunkach zewnętrznych. Model ów odpowiada za spektakularne osiągnięcia rozwojowe niektórych państw Azji Wschodniej i opiera się na koncepcji państwa rozwojowego, którego głównym celem jest nadrabianie zaległości rozwojowych wobec państw wysoko rozwiniętych. Analiza ma za zadanie odpowiedzenie na pytanie dotyczące preferowanego typu ustroju politycznego dla realizacji celów państwa rozwojowego, określenie kluczowych dla jego funkcjonowania instytucji oraz opisanie specyficznych zewnętrznych warunków politycznych. W toku analizy stwierdzono, iż koncepcję można wprowadzić zarówno w państwach o ustroju demokratycznym, jak i autorytarnym. Państwo autorytarne może posiadać lepsze środowisko polityczne dla celów państwa rozwojowego, niemniej jednak sam system polityczny ma znaczenie drugorzędne. Kluczowe są natomiast odpowiednie i dobrze funkcjonujące instytucje, takie jak prawa własności i umiejętność korygowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku. Państwo rozwojowe jest państwem silnym, zdolnym do zmobilizowania społeczeństwa i sektora biznesowego na rzecz celów rozwojowych. Jego pozycja jest częściowo wynikiem uwarunkowań zewnętrznych. Historyczne państwa rozwojowe powstały w okresie zimnej wojny, a sytuacja międzynarodowa ułatwiała mobilizację społeczeństwa i zapewniała wsparcie polityczne i gospodarcze Stanów Zjednoczonych.pl
dc.description.abstractThe article analyses the political determinants of the East Asian development model, focusing on the political system, institutions and external conditions. The model is responsible for spectacular development achievements of some East Asian states and is based on the concept of the developmental state, whose main role is to ensure the developmental caching up with the developed states. The analysis is aimed at answering the question about the preferred type of the political system of the developmental state, defining key institutions for its effective institutionalisation and describing its specific external political conditions. The analysis shows that the concept can be implemented in countries with democratic and authoritarian regimes. An authoritarian regime may have a better political environment for the purposes of the developmental state, nevertheless the actual genus of the political system is of secondary importance. It is the establishment of relevant and well-functioning institutions, such as property rights and the state’s ability to correct the functioning of the market, that is of key importance. The developmental state is a strong state, capable of mobilizing society and the business sector for development purposes. Its position is partly a result of external conditions. Historical development states were created during the Cold War, and the international situation facilitated the mobilisation of societal support and enabled political and economic support of the United States.pl
dc.language.isopolpl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAMpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectrozwójpl
dc.subjectustrój politycznypl
dc.subjectinstytucjepl
dc.subjectAzja Wschodniapl
dc.subjectdevelopmentpl
dc.subjectpolitical systempl
dc.subjectinstitutionspl
dc.subjectEast Asiapl
dc.titlePolityczne uwarunkowania wschodnioazjatyckiego modelu rozwoju: ustrój, instytucje i warunki zewnętrznepl
dc.title.alternativePolitical Conditionality of the East Asian Development Model: The System, Institutions and External Conditionspl
dc.typeArtykułpl
dc.identifier.doi10.14746/pp.2020.25.1.5-
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2020, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05-Bolesta.pdf357.33 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.