Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25584
Title: Diachrony and typology of non-finites in Indo-Aryan
Authors: Stroński, Krzysztof
Tokaj, Joanna
Jaworski, Rafał
Keywords: non-finites
Indo-Aryan
typology
historical morphosyntax
nieosobowe formy czasownika
języki indoaryjskie
typologia
morfoskładnia historyczna
Issue Date: 2020
Publisher: Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Stroński, K., J. Tokaj & R. Jaworski (2020). Diachrony and typology of non-finites in Indo-Aryan. Poznań: Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Abstract: The present work provides a corpus-based analysis of various non-finite forms such as converbs, adverbial participles and infinitives appearing over the course of time in early New Indo-Aryan languages. It focuses on morphosyntactic properties of non-finites giving insights into the development of their forms and functions. To give a more detailed picture of the non-finite categories, main argument marking, control properties and scope of selected operators were analysed in order to trace the process of formation of clause linkage devices. The theoretical foundation was partly based on two models, i.e. Role and Reference Grammar and Multivariate Analysis. The corpus comprises early New Indo-Aryan texts from several dialectal groups, such as Early Rajasthani, Early Awadhi, Early Braj, Early Dakkhini and Early Pahari which were tagged by means of a newly developed tool IATagger.
Niniejsza praca zawiera analizę korpusową wybranych nieosobowych form czasownika, takich jak konwerby, imiesłowy przysłówkowe i bezokoliczniki pojawiające się w różnych fazach rozwojowych we wczesnych językach nowo indoaryjskich. Ponadto autorzy koncentrują się na właściwościach morfosyntaktycznych nieosobowych form czasownika, dając wgląd w rozwój różnych form i ich funkcji. Aby uzyskać bardziej szczegółowy obraz kategorii nieosobowych, przeanalizowano oznaczanie głównych argumentów zdaniowych, właściwości kontrolne i zakres wybranych operatorów w celu prześledzenia procesu tworzenia narzędzi zdaniotwórczych. Podstawę teoretyczną pracy stanowią częściowo dwa modele, tj. Gramatyce Roli i Referencji oraz Analiza Wielowymiarowa. Korpus zawiera wczesne teksty nowo indoaryjskie z kilku grup dialektalnych, takich jak wczesny radżastański, awadhi, bradź, dakkhini i pahari, które zostały otagowane za pomocą nowo opracowanego narzędzia IATagger.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25584
DOI: 10.14746/9788395414442
ISBN: 978-83-954144-4-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stroński-Tokaj-Jaworski_2020.pdf2.61 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons