Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25702
Title: Synteza, struktura i właściwości fotofizyczne nowych cyklometalowanych kompleksów irydu(III) jako potencjalnych emiterów fosforescencyjnych dla organicznych diod elektroluminescencyjnych (OLED)
Other Titles: Synthesis, structure, and photophysical properties of new cyclometalated iridium(III) complexes as potential phosphorescent emitters for organic light-emitting diodes (OLED)
Authors: Orwat, Bartosz
Advisor: Kownacki, Ireneusz. Promotor
Keywords: kompleks
complex
iryd
iridium
synteza
synthesis
fosforescencja
phosphorescence
OLED
Issue Date: 2020
Abstract: Niniejsza rozprawa podejmuje tematykę związków wyposażonych w motyw benzo[h]chinoliny, ukierunkowanych na zastosowanie w technologii OLED. W pracy położono nacisk na aspekt syntezy nowych związków koordynacyjnych irydu(III) będących potencjalnymi emiterami i prekursorami emiterów fosforescencyjnych oraz analizę wpływu struktury chemicznej na właściwości fotofizyczne, elektroluminescencyjne, termiczne, elektrochemiczne i spektroskopowe wybranych klas związków. W szczególności badania były skoncentrowane na kompleksach jonowych o ogólnym wzorze [Ir(bzq)2(N^N)]+A-, wyposażonych w strukturalnie zróżnicowane ligandy N,N-donorowe; kompleksach obojętnych typu [Ir(bzq)2(N^O)], stabilizowanych β-ketoiminianowymi ligandami pomocniczymi; pochodnych benzo[h]chinoliny jako prekursorów ligandów dla emiterów fosforescencyjnych; dwurdzeniowych kompleksach irydu(III) o strukturze [Ir(C^N)2(μ-Cl)]2, zwierających nowe ligandy będące pochodnymi benzo[h]chinoliny.
This dissertation addresses an subject of compounds equipped with benzo[h]quinoline motif, targeted at the application in OLED technology. The work is concerned on the synthesis of novel iridium(III) coordination compounds as potential emitters and precursors of phosphorescent emitters, and the analysis of the impact of chemical structure on photophysical, electroluminescent, thermal, electrochemical and spectroscopic properties of selected classes of compounds. In particular, the studies were focused on ionic complexes of general formula [Ir(bzq)2(N^N)]+A-, equipped with structurally varied N,N-donor ligands; neutral [Ir(bzq)2(N^O)] complexes stabilized with β-ketoiminato ancillary ligands; benzo[h]quinoline derivatives as ligand precursors for phosphorescent emitters; and binuclear iridium(III) complexes of general structure [Ir(C^N)2(μ-Cl)]2, containing new ligands derived from benzo[h]quinoline.
Description: Wydział Chemii
URI: http://hdl.handle.net/10593/25702
Appears in Collections:Doktoraty (WCH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bartosz_Orwat_Rozprawa_Doktorska.pdf66.79 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.