Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25715
Title: Koncepcje demokracji agonistycznej
Authors: Biały, Filip
Keywords: demokracja
agonizm
teoria polityczna
poststrukturalizm
Chantal Mouffe
Bonnie Honig
William E. Connolly
agon
teorie demokracji
filozofia polityki
Issue Date: 2018
Publisher: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Abstract: Celem książki jest zwięzłe wprowadzenie w historię i rozwój koncepcji demokracji agonistycznej. Rozdział pierwszy przedstawia antyczne i współczesne konteksty, w których używano pojęć "agonu" i "agonizmu". Rozdział drugi prezentuje koncepcję agonistycznego pluralizmu, głoszoną przez Chantal Mouffe. Rozdział trzeci przedstawia ideę agonistycznego szacunku, zaproponowaną przez Williama E. Connolly'ego. Rozdział czwarty rekonstruuje główne założenia agonistycznego podejścia do teorii politycznej, rozwijanego przez Bonnie Honig. Rozdział piąty śledzi recepcję koncepcji demokracji agonistycznej we współczesnej normatywnej teorii politycznej. Konkluzją rozważań jest stwierdzenie, że demokracja agonistyczna jest produktem historycznego i teoretycznego kontekstu początku lat 90. XX wieku: końca zimnej wojny i destabilizacji ładu światowego, jak również ekspansji poststrukturalistycznej filozofii politycznej, która stała się główną inspiracją dla teoretyków agonistycznych. Ponieważ teoria agonistyczna przedstawia tragiczną wizję polityki jako pozbawionej nadziei na ostateczne rozstrzygnięcie, przekonywać można, że jej zdolność inspirowania praktyki politycznej jest ograniczona.
The aim of the book is to present a concise introduction into history and development of concepts of agonistic democracy. The first chapter presents ancient and contemporary contexts in which the terms "agon" and "agonism" had been used. The second chapter presents the concept of agonistic pluralism, advocated by Chantal Mouffe. The third chapter presents the idea of agonistic respect, proposed by William E. Connolly. The fourth chapter reconstructs main tenets of Bonne Honig's agonistic approach towards political theory. The fifth chapter traces reception of the concepts of agonistic democracy in contemporary normative political theory. The book concludes that agonistic democracy is a product of the historical and theoretical contexts of the early 1990s: the end of the Cold War and destabilisation of the world order as well as the expansion of post-structural political philosophy that has been a main inspiration to agonistic theorists. Because agonistic theory presents a tragic vision of politics without hope for any final resolution, it is argued that its capability to inspire political practice is limited.
Sponsorship: Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr. 2011/01/N/HS5/01160 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki
URI: http://hdl.handle.net/10593/25715
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
filip_bialy_koncepcje_demokracji_agonistycznej_2018.pdf1.52 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons