Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25782
Title: Sztuczna inteligencja w zarządach i radach nadzorczych spółek. Propozycja regulacji oparta na prawie rzymskim
Other Titles: Artificial intelligence in the managementand supervisory boards of companies. A proposal for theregulation based on the Roman law
Authors: Wyszyński, Filip
Keywords: sztuczna inteligencja
artificial intelligence
spółki
companies
prawo rzymskie
Roman law
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2020, nr 10, s. 279-291
Abstract: Sztuczna inteligencja jest obecnie wykorzystywana w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa. W artykule uwaga została skoncentrowana na problematyce sztucznej inteligencji i możliwości jej ewentualnego zastosowania w spółkach kapitałowych. Jako tezę artykułu przyjęto spostrzeżenie, że sztuczna inteligencja powinna zostać wykorzystana do prowadzenia spraw spółki jako działalności zarządu oraz do czynności nadzorczych jako podmiot w radzie nadzorczej spółki. Taka konstrukcja prawna jest jednak niemożliwa na gruncie obecnie obowiązującego prawa spółek. Wobec tego jako postulat de lege ferenda powstał postulat uregulowania pozycji prawnej sztucznej inteligencji w prawie polskim z zastosowaniem analogii do pozycji prawnej niewolnika w prawie rzymskim. W opracowaniu połączono elementy postulatywne ze spojrzeniem komparatystycznym w odniesieniu do tradycji prawa rzymskiego.
Artificial intelligence is currently used in various areas of company operations. In the article a focus has been put on the issues of artificial intelligence and the possibility of its contingent application in capital companies. As for the thesis of the article the observation has been made that artificial intelligence should be used to conduct the affairs of the company, i.e. the management board's activities and the supervisory activities as an entity in the company's supervisory board. However, this legal structure is not possible under the current company law. Therefore, as de lege ferenda postulate, it has been proposed to regulate the legal position of artificial intelligence in the Polish law using an analogy to the legal position of a slave in the Roman law. Therefore, the paper combines the elements of de lege ferenda with a comparative view in relation to the tradition of the Roman law.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25782
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2020, nr 10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19_WYSZYŃSKI.pdf291.75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.