Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25817
Title: Problematyka żydowska w prasie i publicystyce obozu narodowego w Polsce w latach 1930-1939
Other Titles: Jewish issues in press and political commentary of the national camp in 1930-1939
Authors: Głębocki, Bohdan
Advisor: Hauser, Przemysław. Promotor
Keywords: obóz narodowy
Żydzi
antysemityzm
national camp
Jews
anti-semitism
Issue Date: 2020
Abstract: Prasa i publicystyka narodowa lat trzydziestych poświęcała zagadnieniom żydowskim bardzo dużą uwagę, określaną później jako żydocentryzm. W sposób szczególny pochylano się nad rolą społeczności żydowskiej w dziejach świata i Polski. Równie istotne było przedstawianie udziału Żydów we współczesnym życiu politycznym i społecznym. Narodowcy wskazywali na ich silne związki z komunizmem. Aspektem szczególnie istotnym dla opisu sytuacji wewnętrznej były relacje społeczności żydowskiej ze stronnictwami na polskiej scenie politycznej. Podkreślano wrogość z jaką Żydzi zwalczali wpływy katolicyzmu. Szeroko wypowiadano się o szkodliwym wpływie Żydów na gospodarkę Polski. Niemniej negatywnie opisywano udział Żydów w polskiej kulturze. Konsekwentnie przeciwstawiano się obecności żydowskich uczniów oraz studentów w polskich szkołach powszechnych, średnich i na wyższych uczelniach. W prasie i publicystyce narodowej dużą uwagę poświęcano antysemityzmowi. Recenzowano przeciwżydowskie działania antysemitów zagranicznych, w szczególności hitlerowców. Jednakże za najbardziej rozwinięty i przemyślany uważano antysemityzm obozu narodowego. Obraz społeczności żydowskiej wyłaniający się z tekstów publicystycznych i prasowych był jednoznacznie negatywny. Wizerunek antysemityzmu natomiast idealizowano, sam antysemityzm traktując jako kluczowy element nowoczesnego światopoglądu nacjonalistycznego.
The press and nationalist political commentary of the 1930s devoted considerable attention to Jewish issues. Particular attention was paid to the role of the Jewish community in the history of the world and Poland. Equally important was presenting the participation of Jews in contemporary political and social life. Nationalists pointed to strong links between communism and Jews. Another aspect of describing the internal situation was relations with the parties on the Polish political scene. In the press and political commentary, nationalists spoke widely about the harmful effects of Jews on the Polish economy. Nevertheless, the press and nationalistic writings negatively described the influence of Jews on Polish culture. The image of anti-Semitism in the press and nationalist writings was also crucial. Nationalist journalists and writers reviewed anti-Jewish activities of foreign anti-Semites, with particular emphasis on anti-Semitism of the Nazis, although the anti-Semitism of the nationalist camp was considered the most developed and well thought-out, among the anti-Jewish thought in the world. The image of the Jewish community emerging from journalistic and political texts was clearly negative. The image of anti-Semitism was idealized, on the other hand, treating anti-Semitism itself as a key element of the modern nationalist worldview.
Description: Wydział Historii
URI: http://hdl.handle.net/10593/25817
Appears in Collections:Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BohdanGłębocki_rozprawa_doktorska.pdf
  Restricted Access
6.64 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.