Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25821
Title: Kształtowanie unijnych regulacji prawno-autorskich: Problemy procesu konsultacyjnego i lobbingu grup interesu
Authors: Vetulani-Cęgiel, Agnieszka
Keywords: legislacja
konsultacje
lobbing
grupa interesu
grupa nacisku
prawo autorskie
UE
utwór osierocony
dzieło osierocone
fonogram
nagranie muzyczne
Issue Date: 2015
Citation: Agnieszka Vetulani-Cęgiel, Kształtowanie unijnych regulacji prawno-autorskich: Problemy procesu konsultacyjnego i lobbingu grup interesu, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny (RPEIS), Tom 77 Nr 2 (2015), s. 237-249
Abstract: Celem niniejszego artykułu jest omówienie sposobu prowadzenia polityki przez Komisję Europejską w zakresie prawa autorskiego. Jest to ważna kwestia z uwagi na szerokie działania Komisji w zakresie dostosowywania prawa autorskiego do potrzeb jednolitego rynku cyfrowego, a także na wyzwania dotyczące eksploatacji dóbr niematerialnych w związku z rozwojem nowych technologii oraz na kontrowersje, jakie budzą przyjmowane dyrektywy. Postawione pytanie dotyczy tego, jak wygląda proces konsultacji oraz zaangażowanie obywateli (w tym działania lobbingowe) w kreowanie polityki Unii Europejskiej w omawianym obszarze. Rozważania odnoszą się do procesu legislacyjnego dwóch przyjętych ostatnio dyrektyw, a mianowicie dyrektywy 2011/77/UE nowelizującej przepisy w zakresie czasu ochrony niektórych praw pokrewnych oraz dyrektywy 2012/28/UE, która dotyczy dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych. W pierwszej kolejności podjęty został problem sukcesu lobbingowego niektórych tylko grup interesu (analiza dotyczy czynników leżących po stronie grup oraz charakteru procesu konsultacyjnego), a następnie dokonana została ocena działań Komisji Europejskiej w zakresie regulowania procesu konsultacyjnego i działalności lobbingowej. Unijny proces legislacyjny ujęty jest z perspektywy politologicznej, ponieważ dotyczy działań instytucji unijnych w zakresie procesu konsultacyjnego oraz partycypacji obywateli w procesach legislacyjnych.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25821
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AVC 2015 RPEIS.pdf169.19 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons