Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25823
Title: Generyczność w języku norweskim – analiza kognitywna
Other Titles: Genericity in Norwegian – A Cognitive Analysis
Authors: Kurek-Przybilski, Anna
Advisor: Skrzypek, Dominika. Promotor
Keywords: generyczność
określoność
język norweski
językoznawstwo kognitywne
generics
definiteness
Norwegian
cognitive linguistics
Issue Date: 2020
Abstract: Niniejsza rozprawa dotyczy generyczności w języku norweskim w ujęciu kognitywnym. Celem pracy jest opis oraz analiza fenomenu generyczności w oparciu o dwie ankiety oraz korpus norweskich tekstów generycznych. Zastosowana w badaniu metodologia zakłada wykorzystanie zarówno metod jakościowych jak i ilościowych (testy statystyczne takie jak ANOVA i nieparametryczny test Kruskala-Wallisa) oraz modeli kognitywnych stosowanych do analizy wyrażeń generycznych w języku. Rozdział pierwszy rozprawy zawiera wstępne uwagi na temat pojęć związanych z generycznością, opis struktury pracy oraz wykorzystanych do badania mieszanych metod badawczych (mixed methods research, MMR). Rozdział drugi przedstawia podstawy teoretyczne do badań nad generycznością, poczynając od wczesnych teorii Carlsona aż po najnowsze badania kognitywne i modele, które zostały wykorzystane w niniejszym badaniu. Ostatnia sekcja rozdziału zawiera opis testów statystycznych wykorzystanych w rozprawie. Rozdział trzeci jest podsumowaniem istniejących badań nad generycznością w językach skandynawskich, ze szczególnym uwzględnieniem duńskiego, norweskiego i szwedzkiego. Rozdziały czwarty, piąty i szósty prezentują dane empiryczne: wyniki ankiety pilotażowej, analizę korpusową oraz wyniki ankiety Acceptability Judgement Tak (AJT). W rozdziale siódmym zawarto podsumowanie przeprowadzonych badań.
This dissertation presents a cognitive approach to genericity in Norwegian. The goal of the research is to describe and analyse the phenomenon of genericity, based on two surveys and a corpus of generic texts. The utilised methodology consists of qualitative and quantitative methods (such as ANOVA and non parametric tests such as Kruskal- Wallis), as well as cognitive models. The first chapter contains introductory remarks on notions connected with genericity, such as reference types, the description of the study, as well as the description of mixed-methods research (MMR) used in the study. The second chapter serves as a theoretical background, providing accounts of the earliest publications by Carlson, as well as the newest cognitive approaches to genericity and models which were used in this project. The last section of the chapter contains a description of statistical tests utilised in the dissertation. The third chapter provides a summary of existing research on genericity in Mainland Scandinavian languages. Chapters four, five and six present the empirical data collected for this study, namely a pilot survey, a corpus analysis and an Acceptability Judgement Task (AJT) survey based on the corpus material. The last chapter contains a summary of the conducted research.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25823
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Akurek-Przybilski_rozprawa-doktorska.pdf4.32 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.