Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25852
Title: Государство и медиа в контексте глобализации коммуникационной системы
Other Titles: Państwo i media w kontekście globalizacji systemu komunikacji
State and Media in the Context of the Globalization of the Communications System
Authors: Nesteriak [Нестеряк], Julia [Юлия]
Cisak [Цисак], Wojciech [Войцех]
Keywords: коммуникационная система
информационная открытость
медиа
прозрачность государственного управления
system komunikacji
otwartość informacyjna
media
przejrzystość zarządzania państwem
communication system
informational openness
media
transparency of state administration
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2020, nr 3, ss. 83-112.
Abstract: Статья рассматривает формирование современной коммуникационной системы, обусловленное развитием новых технологий, а также роль СМИ в дальнейшем укреплении открытости общества и прозрачности государственного управления. В частности, обсуждается использование Интернета в украинской, европейской и мировой системах государственного управления. Подчеркивается необходимость использования новых медиа в процессе информирования общественности о правительстве и государственной деятельности.
W artykule rozpatrywane jest kształtowanie współczesnego systemu komunikacji, uwarunkowane rozwojem nowych technologii, a także rola mass mediów w dalszym umocnieniu otwartości społeczeństwa i przejrzystości zarządzania przez państwo. W szczególności analizowane jest wykorzystanie Internetu w ukraińskim, europejskim i światowym systemie zarządzania państwowego. Podkreśla się konieczność wykorzystywania nowych mediów w procesie informowania społeczeństwa o rządzie i działalności.
The article examines the forming of the modern communications system in relation to the development of new technologies and discusses the role of the media in the progressing consolidation of society’s openness and transparency of public administration. In particular, the questions of using the internet in Ukrainian, European and global public administration are discussed in the article. The need to use new media in the process of informing the public about the government and the state activity is emphasized.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25852
DOI: 10.14746/ssp.2020.3.5
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2020, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05-Niestriak_Cisak.pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.