Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25869
Title: Mowa nienawiści ze względu na przynależność etniczną i narodową w komunikacji internetowej. Analiza porównawcza języka polskiego i niemieckiego
Other Titles: Ethnically and nationally motivated hate speech in Internet communication. Comparative analysis of Polish and German
Authors: Jaszczyk-Grzyb, Magdalena
Advisor: Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia. Promotor
Szczepaniak-Kozak, Anna. Promotor
Keywords: mowa nienawiści
komunikacja internetowa
media społecznościowe
krytyczna analiza dyskursu
lingwistyka korpusowa
hate speech
Internet communication
social media
critical discourse analysis
corpus linguistics
Issue Date: 2020
Abstract: Głównym celem pracy jest analiza porównawcza jakościowa i ilościowa danych korpusowych zawierających mowę nienawiści ze względu na przynależność etniczną i narodową w języku polskim i niemieckim. Badany dyskurs nienawistny dotyczy czterech wybranych grup (Muzułmanie, Romowie, Ukraińcy i Żydzi). Wypracowano metodologię łączącą w sobie założenia krytycznej analizy dyskursu i lingwistyki korpusowej. W toku analizy jakościowej zidentyfikowano nienawistne praktyki dyskursywne dla poszczególnych grup mniejszościowych i zaprezentowano je w perspektywie komparatywnej. Następnie dokonano analizy list frekwencyjnych, list słów kluczy, kolokacji i konkordancji. Zgromadzono pierwsze porównywalne korpusy mowy nienawiści ze względu na przynależność etniczną i narodową w polskiej i niemieckiej komunikacji internetowej, zawierające publiczne posty i komentarze zamieszczane na portalu społecznościowym Facebook. Przeanalizowano łącznie 1 185 postów, w tym kilka tysięcy komentarzy z lat 2018–2019 oraz ze stycznia 2020 roku.
The main aim of the study was to analyse, in a qualitative and quantitative manner, corpus data containing hate speech motivated by prejudice grounded in xenophobia and to compare representative datasets in Polish and German. The analysed hate discourse concerns four selected groups (Muslims, Roma, Ukrainians and Jews). The methodology developed in the present thesis combined the assumptions of critical discourse analysis and corpus linguistics. In the course of the qualitative analysis, distinctive hateful discursive practices were identified and presented from a comparative perspective. Subsequently, frequency lists, key word lists, collocations and concordances were analysed (at the quantitative stage of the study). This research enabled gathering the first comparable corpora of xenophobically motivated hate speech coming from Polish and German Internet-mediated communication, specifically public posts and comments on the social network Facebook. A total of 1 185 posts were analysed, including numerous comments from 2018–2019 and January 2020.
Description: Wydział Neofilologii
URI: http://hdl.handle.net/10593/25869
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Magdalena Jaszczyk-Grzyb_Rozprawa doktorska.pdf6.46 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.