Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25896
Title: Zmiany fonetyczne a norma w języku hiszpańskim w Ekwadorze w ujęciu akustyczym i socjolingwistycznym
Other Titles: Phonetic change and the norm in Ecuadorian Spanish. Acoustic and sociolinguistic approach
Cambio fonético frente a la norma en el español ecuatoriano. Enfoque acústico y sociolingüístico
Authors: Sawicka-Stępińska, Brygida
Advisor: Pawlik, Janusz. Promotor
Keywords: język hiszpański w Ekwadorze
Ecuadorian Spanish
español ecuatoriano
osłabienie /s/
/s/-weakening
debilitamiento de /s/
zmiana fonetyczna
phonetic change
cambio fonético
fonetyka akustyczna
acoustic phonetics
fonética acústica
norma w języku hiszpańskim
linguistic norm in Spanish
norma lingüística en español
Issue Date: 2020
Abstract: Przedmiotem rozprawy jest relacja pomiędzy zmianą fonetyczną w języku hiszpańskim a normą językową na przykładzie osłabienia głoski /s/ w języku hiszpańskim z miasta Guayaquil w Ekwadorze. Głównym celem jest weryfikacja statusu badanej zmiany językowej w kontekście normy prestiżowej guayaquilskiego wariantu języka hiszpańskiego. Część teoretyczna pracy przedstawia kontekst geolingwistyczny badania i jego związek z normą językową, a także opis różnorodnych aspektów zmiany językowej i wykaz procesów fonetycznych zachodzących we współczesnym języku hiszpańskim. Druga część pracy stanowi opis badania empirycznego przeprowadzonego na autorskim korpusie CHARG, złożonym z fragmentów audycji pochodzących ze stacji radiowych z miasta Guayaquil. Za pomocą metod akustycznych i statystycznych, przeprowadzono półautomatyczną klasyfikację alofonów /s/, a następnie analizę ilościową osłabienia głoski /s/ w mowie spikerów radiowych. Uwzględniono parametry akustyczne głoski oraz zmienne wewnątrz- i zewnątrzjęzykowe wpływające na sposób jej realizacji. Przeprowadzono ponadto ankietę postaw językowych wśród mieszkańców miasta. Badanie wykazało między innymi, że choć aspiracja jest dominującą realizacją głoski /s/ w pozycji implozywnej, to nie cieszy się ona prestiżem jawnym wśród mieszkańców miasta.
The subject of the thesis is the relation between the phonetic change in Spanish and the linguistic norm on the example of /s/-weakening in the variety of Spanish spoken in the Ecuadorian city of Guayaquil. The aim is to verify the status of the language change in the context of the prestigious norm of the Guayaquil Spanish. The theoretical part of the thesis describes the geolinguistic context and its relation with the linguistic norm, as well as various aspects of language change and a list of the phonetic processes occurring in contemporary Spanish. The second part of the thesis reports the empirical study carried out on an original corpus CHARG, composed of pieces of programs obtained from Guayaquil’s radio stations. Applying acoustic and statistical methods, we performed a semi-automatic classification of /s/-allophones, as well as a quantitative analysis of /s/-weakening in the radio speech. We included acoustic parameters, as well as linguistic and extralinguistic variables’ impact on the /s/ production. We also conducted a language attitude survey among Guayaquil inhabitants. The study revealed that, despite the preference for /s/-aspiration in speech, Guayaquileans do not assign overt prestige to this kind of articulation.
El objetivo de la tesis es la relación entre el cambio fonético en español y la norma lingüística en el ejemplo del debilitamiento de /s/ en el español hablado en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. El propósito principal es verificar el estatus del cambio lingüístico estudiado en el contexto de la norma prestigiosa del español guayaquileño. La parte teórica de la tesis describe el contexto geolingüístico y su relación con la norma lingüística, como también varios aspectos del cambio lingüístico y un listado amplio de los procesos fonéticos observados en el español contemporáneo. La segunda parte de la tesis da cuenta del estudio empírico llevado a cabo sobre un corpus original CHARG, construido de fragmentos de programas de las emisoras de radio guayaquileñas. Empleando métodos acústicos y estadísticos, se ha realizado una clasificación semiautomática de los alófonos de /s/ y un análisis cuantitativo del debilitamiento de /s/ en el habla de locutores de radio. Se han tomado en cuenta parámetros acústicos se /s/ y las variables lingüísticas y extralingüísticas que influyen en el modo de su realización. Asimismo se ha desempeñado una encuesta de actitudes lingüísticas entre los habitantes de la ciudad. El estudio ha revelado que, aunque la aspiración de /s/ es la realización preferida en posición implosiva, no goza del prestigio abierto entre los habitantes de la ciudad.
Description: Wydział Neofilologii
URI: http://hdl.handle.net/10593/25896
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brygida Sawicka-Stępińska doktorat.pdf17.97 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.