Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25907
Title: Transformacja ustrojowa w Armenii w latach 1991-2016
Authors: Fedorowicz, Krzysztof
Keywords: Armenia
political system
transformation
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Fedorowicz K., Transformacja ustrojowa w Armenii w latach 1991-2016,Instytut Wschodni UAM, Poznań 2017, s. 433.
Abstract: Przedmiotem badań w niniejszej pracy jest proces przemian systemu politycznego Armenii w latach 1991-2016. Istotnym elementem prowadzonych badań jest wskazanie licznych przeciwności i trudności, na jakie ten proces napotykał i skali deformacji przyjmowanych rozwiązań ustrojowych w wyniku działania tzw. sił sprzeciwu i uwarunkowań społeczno-kulturowo-politycznych. Zakres czasowy analizy obejmuje lata 1991-2016. Początek wyznacza moment uzyskania niepodległości przez Armenię i kształtowanie rozwiązań ustrojowych już jako suwerenne i niepodległe państwo niebędące częścią ZSRR. Jako końcową datę graniczną przyjęto rok 2016, który z jednej strony w wyniku kolejnej nowelizacji konstytucji rozpoczyna proces przekształceń ustrojowych w kierunku republiki parlamentarnej, a z drugiej strony jest zwieńczeniem dwudziestu pięciu lat funkcjonowania niepodległej Armenii. Należy jednak dodać, że chociaż ramy czasowe pracy obejmują lata 1991-2016, to z uwagi na istotne z perspektywy procesu transformacji wydarzenia poprzedzające ogłoszenie niepodległości Armenii, również zostały poddane analizie w pracy.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25907
ISBN: 978-83-86094-70-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Transformacja ustrojowa w Armenii w latach 1991-2016.pdf3.33 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.