Książki/rozdziały (WH)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 197
 • Item
  Between the ancient model and its Humanistic revival: the notion of bibliotheca publica in the Middle Ages
  (Wydział Historii UAM, 2021-12) Kujawiński, Jakub
  The paper addresses the question of the meaning of the term "bibliotheca publica" as it was used by Gervase of Canterbury in his Chronica (late 12th century). In the prologue, the chronicler says that he is writing for his own community, that is the brethren of the cathedral priory of Christ Church, Canterbury, and not for a public library. Basing on the uses of "bibliotheca publica" and related phrases by the authors prior to Gervase and potentially known to him, the paper argues that a repository sanctioned by a public (royal) authority was the kind of destination that Gervase did not longed for. If that interpretation holds, Gervase's understanding, which was shaped by Classical, Patristic, and Carolingian texts, would have been different from that of a publicly accessible book collection, which appears as the current denotation of "bibliotheca publica", when the term came in vogue with the rise of Humanism.
 • Item
  National Identity and National Interest in Polish Eastern Policy, 1989-2004
  (Routledge, Taylor&Francis Group, 2008) Fedorowicz, Krzysztof
 • Item
  Europejskie dylematy Białorusi - polityczna gra czy iluzja?
  (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, 2010) Fedorowicz, Krzysztof
 • Item
  Polityka wschodnia Polski w latach 1989-2009
  (Wydawnictwo Poznańskie, 2010) Fedorowicz, Krzysztof
 • Item
  Białoruś i Białorusini w polskiej polityce wschodniej
  (Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2010) Fedorowicz, Krzysztof
 • Item
  Białoruś, Mołdawia i Ukraina w poszukiwaniu nowych koncepcji bezpieczeństwa
  (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, 2009) Fedorowicz, Krzysztof
 • Item
  Polacy na Białorusi
  (Instytut Europy Środkowej w Lublinie, 2020) Fedorowicz, Krzysztof
  Polacy na Białorusi są drugą największą mniejszością narodową na terenie tego kraju, po mniejszości rosyjskiej. Jednocześnie są największą polską mniejszością na obszarze byłego ZSRR. W zdecydowanej większości są ludnością autochtoniczną, historycznie związaną z zamieszkiwanym przez siebie obszarem. Rozpad ZSRR umożliwił Polakom na Białorusi podjęcie działań na rzecz kształtowania świadomości narodowej poprzez rozwój polskiego szkolnictwa i życia kulturalnego opartego na pielęgnowaniu tradycji narodowych. W pierwszych latach niepodległej Białorusi miało miejsce spontaniczne odrodzenie polskości i polskiej mniejszości. Jednak polityczne zmiany na Białorusi w latach 1994-1996 i ukształtowanie autorytarnego systemu politycznego znacznie utrudniły funkcjonowanie polskiej społeczności. Coraz częściej Polacy na Białorusi są traktowani jako zagrożenie i grupa nielojalna wobec władz, szczególnie na obszarach, gdzie stanowią większość.
 • Item
  System wyborczy Armenii w procesie transformacji ustrojowej – doświadczenia obszaru poradzieckiego
  (Wydawnictwo Naukowe WNPID UAM w Poznaniu, 2020) Fedorowicz, Krzysztof
  Celem artykułu jest analiza systemy wyborczego Armenii w procesie transformacji ustrojowej. Skomplikowana rzeczywistość polityczna Armenii po rozpadzie ZSRR oraz nieuregulowany konflikt zbrojny z Azerbejdżanem o tereny Górskiego Karabachu mają zdecydowanie negatywny wpływ na proces transformacji ustrojowej. Brak stabilności, częste zmiany i modyfikacje systemu wyborczego praktycznie przed każdymi wyborami świadczą o wysokim stopniu niedojrzałości systemu politycznego Armenii, mimo 30 lat funkcjonowania na arenie międzynarodowej.
 • Item
  Тридцать лет Беларуси – от распада СССР до национального пробуждения 2020-2021 гг.
  (Instytut Europy Środkowej w Lublinie, 2021) Fedorowicz, Krzysztof; Staśkiewicz, Łukasz
  Среди европейских республик СССР, Беларусь, вероятно, меньше всего была заинтересована в получении независимости. Сильно советизированная, без особых традиций независимой государственности, советская Беларусь была не готова к принятию суверенных решений на международном уровне. Тем более что СССР был практически единственной точкой отсчета для Беларуси, формировавшей ее идентичность. На нынешнюю форму белорусской государственности, сложившуюся и доминирующую в менталитете населения, во многом повлияли советские времена.
 • Item
  Ludność cywilna wobec wojny w Górskim Karabachu. Antropologia straty i cierpienia
  (Instytut Badań nad Polityką Europejską, Gdańsk 2022, 2022) Pomieciński, Adam; Tadevosyan, Aghasi; Fedorowicz, Krzysztof; Ordyan, Gor
  Książka przedstawia losy ormiańskiej ludności cywilnej podczas ostatniej wojny o Górski Karabach, w roku 2020, z perspektywy antropologii straty i cierpienia. Tym samym chcielibyśmy odejść od mocno utrwalonego w badaniach ujęcia wojny jako fenomenu militarnego i wojskowo-politycznego. Mówiąc o wojnach, na ogół ignorowano punkt widzenia „zwykłych” ludzi, którzy dźwigali cały jej ciężar, zarówno jako żołnierze powołani do armii, jak i cywile, którzy na różne sposoby byli atakowani, rabowani, wysiedlani, zabijani. Innymi słowy, antropologia wojny przez nas zaproponowana porusza kwestie, które dotyczą ludzi z różnych klas społecznych i środowisk, pokazuje ich cierpienia, straty oraz zmiany, których doznali w trakcie konfliktu zbrojnego. Przede wszystkim zależało nam, aby głosy „zwykłych” ludzi uwikłanych w wojnę nie z własnej woli były słyszalne i dostrzegalne przez zewnętrznych obserwatorów. Rzecz ta jest szczególnie istotna w odniesieniu do terytoriów nieuznawanych na arenie międzynarodowej. Cała antropologiczna praca, którą wykonaliśmy, nakłania do tego, aby szukać dla ludności cywilnej tego regionu mechanizmów bezpieczeństwa, za sprawą których będzie ona mogła przezwyciężyć ból straty i cierpienia na rzecz pokojowych perspektyw życia oraz niekonfliktowej wizji przyszłości.
 • Item
  Attitude Towards Polish People’s Republic in Poland and Nostalgia For the Soviet Union in Russia in the Context of Reflections on Historical Consciousness
  (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań); Instytut Historii, 2018) Werner, Wiktor; Topolska, Anna
 • Item
  From Andrzej Kmicic to Witcher. Alternative History and Historical Fantasy in Poland at the Turn of the 20th and 21st Centuries
  (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań); Instytut Historii, 2018) Werner, Wiktor; Topolska, Anna
 • Item
  Rejterada Ligi Narodów z Wolnego Miasta Gdańska
  (2021-08) Sierpowski, Stanisław
 • Item
  Remilitaryzacja Nadrenii w 1936 roku w świetle Ligi Narodów
  (2021-08) Sierpowski, Stanisław
  Jest to niewielki, ale ważny fragment postępującego wyzwalania się Niemiec z rygorów wynikających już nie tylko z Traktatu Wersalskiego, ale także własnych zobowiązań przyjętych podczas rozmów w Locarno w 1925 roku. Porozumienia wówczas zawarte miały otworzyć nową erę w stosunkach europejskich, w tym zwłaszcza między Berlinem i Paryżem. Zajęcie zdemilitaryzowanej części Nadrenii w 1936 roku spotkało się z aplauzem wszystkich wrogów tego systemu, i nie dość zdecydowaną postawę jego gwarantów i obrońców, w tym zwłaszcza Wielkiej Brytanii odgrywającej w ówczesnej polityce międzynarodowej Europy rolę kluczową; Nadrenia to jej Signum temporis. Proces porzucania ligowych ideałów sprzęgał się kalkulacjami dotyczącymi ukierunkowania agresywnej polityki hitleryzmu daleko od kanału La Manche, co znajdowało wyraz w stosunku do Anschlussu, a zwłaszcza w zdradzie monachijskiej, co zostało omówione w osobnych podrozdziałach.
 • Item
  Liga Narodów w polityce jej członków w latach 30
  (2021-08) Sierpowski, Stanisław
  Tekst jest wprowadzeniem do kolejnej części książki pt Liga Narodów w latach kryzysu 1929- 1939 obejmującego 3 duże problemy europejskie: agresję włosko na Etiopię (jest w AMUR), wojnę domową w Hiszpanii (jest w AMUR) oraz rolę Niemiec w destrukcji tego systemu.
 • Item
  Liga Narodów wobec agresji ZSRR na Polskę i Finlandię w 1939 roku
  (2021-08) Sierpowski, Stanisław
  Jest to jeden z ostatnich fragmentów książki zatytułowanej Liga Narodów w latach kryzysu 1929-1939, i właściwie ostatni akord efektywnej działalności wyrażającej się rozpatrywaniem skargi Finlandii na ZSRR w grudniu 1939 roku z powodu nie spowodowanej napaści. Roboczo ten fragment jest zatytułowany Kto z kim przeciwko komu? ZSRR poza Ligą Narodów. W warunkach trwającej już wojny przede wszystkim Wielka Brytania, ale i Francja wywierały silną presję na delegacje uczestniczące w XX Zgromadzeniu Lligi, aby w powziętych decyzjach formułować umiarkowane sądy. To jeden z powodów, że agresja 17 września 1939 roku na Polskę nie była rozpatrywana na forum genewskim – bo takie było oczekiwanie Londynu i Paryża, a także Genewy – de facto Szwajcarii- zatrworzonej naruszeniem wieczystej neutralności przez Niemcy i Włochy. Przemówienie delegata Polski w Zgromadzeniu w grudniu 1939 roku było wielokrotnie zmieniane, po prostu cenzurowane. W świetle materiałów Ligi Narodów rozpowszechniony pogląd, że ZSRR został usunięty z Ligi Narodów, oraz, że przeciwko niemu zastosowano sankcje zgodnie z art.16 Paktu Ligi - powinny stracić swój kategoryczny charakter.
 • Item
  Wojna domowa w Hiszpanii 1936-1939 w świetle Ligi Narodów
  (preprint, 2021-03) Sierpowski, Stanisław
  Jest to kolejny fragment książki na temat kryzysu Ligi Narodów, która ma obejmować lata 1929-1939/46. Prezentowany fragment dotyczący wojny domowej w Hiszpanii, która toczyła się przez 3 lata i zakończyła na początku 1939 roku, należy do najbardziej znanych problemów okresu międzywojennego. Z natury rzeczy posiada olbrzymią literaturę wymiaru światowego. Odnajdziemy w niej bodaj wszelkie możliwe stanowiska, punkty widzenia, półprawdy i nieprawdy, wybielanie i oczernianie. W tym szkicu założono rygorystyczne odgrodzenie się od zawiłości i kwestii szczegółowych dotyczących przebiegu konfliktu na rzecz kwestii pozwalających ocenić ją z punktu widzenia Ligi Narodów, utworzonej głównie po to, żeby do takich, ani żadnych innych nie dochodziło. W tym tekście starano się wskazać na źródła niepowodzenia rządu hiszpańskiego zabiegającego o moralne potępienie wojskowej rebelii gen. Franco. Prezentowany tekst jest – z punktu widzenia monografii - zbyt obszerny. Traktuję go jako klasyczny preprint - wersję roboczą, na którą był łaskaw rzucić okiem prof. Bogdan Koszel, autor kilkunastu opracowań poświęconych wojnie domowej i Hiszpanii w ogóle. Uwagi przez niego poczynione poświadczają jego wybitną kompetencję, ale także wielką życzliwość dla piszącego. Przekazując ten tekst do powszechnego obiegu, rad byłbym skonstatować podobną reakcję ze strony potencjalnych czytelników. Będę wdzięczny za każdą uwagę sierp@amu.edu.pl
 • Item
  Transformacja ustrojowa w Armenii w latach 1991-2016
  (Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017) Fedorowicz, Krzysztof
  Przedmiotem badań w niniejszej pracy jest proces przemian systemu politycznego Armenii w latach 1991-2016. Istotnym elementem prowadzonych badań jest wskazanie licznych przeciwności i trudności, na jakie ten proces napotykał i skali deformacji przyjmowanych rozwiązań ustrojowych w wyniku działania tzw. sił sprzeciwu i uwarunkowań społeczno-kulturowo-politycznych. Zakres czasowy analizy obejmuje lata 1991-2016. Początek wyznacza moment uzyskania niepodległości przez Armenię i kształtowanie rozwiązań ustrojowych już jako suwerenne i niepodległe państwo niebędące częścią ZSRR. Jako końcową datę graniczną przyjęto rok 2016, który z jednej strony w wyniku kolejnej nowelizacji konstytucji rozpoczyna proces przekształceń ustrojowych w kierunku republiki parlamentarnej, a z drugiej strony jest zwieńczeniem dwudziestu pięciu lat funkcjonowania niepodległej Armenii. Należy jednak dodać, że chociaż ramy czasowe pracy obejmują lata 1991-2016, to z uwagi na istotne z perspektywy procesu transformacji wydarzenia poprzedzające ogłoszenie niepodległości Armenii, również zostały poddane analizie w pracy.
 • Item
  Perspektywy rozwoju stosunków polsko-białoruskich w zmieniającej się rzeczywistości geopolitycznej
  (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, 2015) Fedorowicz, Krzysztof
  Celem artykułu jest przedstawienie perspektyw kształtowania się stosunków polsko-białoruskich w szybko zmieniających się realiach geopolitycznych.
 • Item
  Uchodźcy z Syrii i Iraku w Armenii
  (Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2017) Fedorowicz, Krzysztof
  W artykule przedstawiono proces osiedlania się w Armenii uchodźców z Syrii i Iraku. Wojna domowa w Syrii doprowadziła do wielkiej fali emigracji wielu narodów, zamieszkujących dotychczas Syrię Wśród nich są także Ormianie z Syrii, którzy w obliczu wojny zdecydowali się wyjechać do Armenii, ojczyzny swoich przodków.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego