Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25909
Title: Semantyczno-leksykalna analiza terminologii z dziedziny logistyki w parze język niemiecki - język polski
Other Titles: Semantic-Lexical Analysis of German-Polish Terminology in Logistics
Authors: Janiak, Tomasz
Advisor: Prokop, Izabela. Promotor
Kic-Drgas, Joanna. Promotor
Keywords: języki specjalistyczne
terminologia logistyczna
badania korpusowe
logistyka
LSP
Logistics Terminology
corpus-based studies
Logistics
Issue Date: 2020
Abstract: Celem pracy jest charakterystyka niemieckiej terminologii logistycznej, przeprowadzona na po-trzeby analizy kontrastywnej w parze język niemiecki - język polski, w kontekście specyfiki interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy i praktycznego zastosowania, jaką jest logistyka, w perspektywie niemiecko-polskiej komunikacji specjalistycznej. Rozdział pierwszy rozprawy jest poświęcony badaniom języków specjalistycznych i badaniom terminologicznym. W drugim rozdziale zdiagnozowano stan wiedzy i badań opisujących język logistyki. Rozdział trzeci jest syntetycznym opisem najważniejszych nurtów, koncepcji i strategii logistycznych. W kontekście tematyki pracy niezwykle ważnym wątkiem jest zwrócenie uwagi na znaczenie wkładu współczesnych autorów niemieckich w tworzenie potencjału intelektualnego oraz rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które mają swoje korzenie w Niemczech, ale zostały wdrożone również w Polsce, a tym samym miały wpływ na kształtowanie się polskiej terminologii logistycznej. Zagadnienia te są przedmiotem rozważań rozdziału czwartego. Rozdział piąty zawiera opis wykorzystanych metod badawczych. W rozdziale szóstym przeprowadzono analizę formalnojęzykową słownictwa logi¬stycznego, zidentyfikowanego w toku badania korpusowego. Rezultatem przeprowadzonych analiz jest ujawnienie terminów kluczowych konstytuujących logistykę oraz opis modeli ich tworzenia. Przedmiotem rozdziału siódmego jest badanie typów terminów oraz typów relacji semantycznych leksykonu terminologicznego logistyki, przeprowadzone w kontekście jej podziału tematycznego.
The purpose of the study is to characterise German logistics terminology in terms of contrastive analysis in German-Polish language pair in the context of the logistics as specific interdisciplinary knowledge and practical application in the perspective of German-Polish specialist communication space. Chapter one addresses research of specialist languages and terminology studies. In chapter two the state-of-the-art knowledge and research describing the language of logistics in a wide context going beyond the scope of terminology are diagnosed. Chapter three includes synthetic description of major logistic trends, concepts and strategies. The crucial thread of the research consists in appreciating the contribution of modern German authors to the creation of intellectual potential and technical and organisational solutions. Originated in Germany, such solutions have also been implemented in Poland, and as a consequence influenced the formation of the Polish logistic terminology. The above issues are discussed in chapter four. Chapter five describes the research methods used. In chapter six formal linguistic analysis of logistic vocabulary identified during corpus research is performed. As a result of the analysis carried out, key logistic constituent terms are identified, and the models of their creation are described. Chapter seven investigates the types of terms and semantic relations of logistic terminological lexicon, split into logistics.
Description: Wydział Neofilologii
URI: http://hdl.handle.net/10593/25909
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Janiak_Rozprawa _Semantyczno-leksykalna analiza ....pdf
  Restricted Access
9.58 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.