Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26208
Title: Alternatywne metody głosowania w opiniach Polaków. Postawy i poglądy względem wybranych form partycypacji w wyborach
Other Titles: Alternative voting methods in the opinions of Poles. Attitudes and views towards selected forms of participation in elections
Authors: Kapsa, Izabela
Musiał-Karg, Magdalena
Keywords: alternatywne metody głosowania
elektroniczne głosowanie
głosowanie korespondnecyjne
mobilna urna wyborcza
partycypacja
frekwencja
Issue Date: 2020
Publisher: Uniwersystet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Citation: Kapsa I., Musiał-Karg M. (2020), Alternatywne metody głosowania w opiniach Polaków. Postawy i poglądy względem wybranych form partycypacji w wyborach. UAM-WNPiD. Poznań, ss. 265
Abstract: Zwiększające się zainteresowanie partycypacją obywateli w procesach podejmowania decyzji politycznych i w życiu publicznym jest wynikiem ewolucji współczesnych demokracji, głębokich przeobrażeń zachodzących w społeczeństwach, a także szeroko w ostatnich latach dyskutowanego kryzysu demokracji przedstawicielskiej. Tematem rozważań w niniejszej pracy są zagadnienia związane z partycypacją wyborczą oraz alternatywnymi metodami głosowania w wyborach. Przedmiotem analizy empirycznej są poglądy i deklarowane postawy Polaków na temat alternatywnych procedur głosowania rozpatrywane z perspektywy różnych zmiennych o charakterze demograficznym i politycznym. Badanie problematyki związanej z alternatywnymi metodami głosowania jest tym bardziej istotne, iż w coraz większej liczbie państw Europy i świata dyskutowane są obecnie kwestie związane z wdrożeniem różnych dodatkowych form głosowania, które zwiększą szanse przeprowadzenia bezpiecznych wyborów. Prezentowane wyniki badań mają więc znaczenie nie tylko dla rozwoju nauki w kontekście wyzwań stojących przed współczesną demokracją, ale są także ważne dla samych wyborców, stanowiąc jednocześnie istotną wskazówkę dla elit politycznych tworzących prawo wyborcze.
Sponsorship: Publikacja powstała w ramach projektu „E-voting jako alternatywna procedura głosowania w elekcjach państwowych. Doświadczenia wybranych państw a per-spektywy wdrożenia e-głosowania w Polsce” – finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2014/15/B/HS5/01358).
URI: https://hdl.handle.net/10593/26208
ISSN: 978-83-66740-07-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alternatywne metody glosowania w opiniach Polakow.pdf3.84 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons