Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26261
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGraf, Renata. Promotor-
dc.contributor.authorJawgiel, Kamil-
dc.date.accessioned2021-04-30T08:45:26Z-
dc.date.available2021-04-30T08:45:26Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10593/26261-
dc.descriptionWydział Nauk Geograficznych i Geologicznychpl
dc.description.abstractDo hydrologicznych skutków urbanizacji można zaliczyć m.in. powstawanie miejskich powodzi błyskawicznych (UFF) występujących na skutek gwałtownego formowania się spływu powierzchniowego będącego efektem opadów nawalnych. Przeprowadzone w pracy analizy pozwoliły na identyfikacje związanych z tym zagrożeń w zlewniach aglomeracji poznańskiej. Realizując założone cele badawcze stworzono autorski geoportal do gromadzenia danych, określono podatność obszaru na występowanie UFF i uwarunkowania przestrzenne je determinujące. Ponadto przeprowadzono modelowanie spływu powierzchniowego w ujęciu sekwencyjnym i występujących podtopień. Wyniki pracy pozwoliły na stworzenie zintegrowanej bazy danych UFF i opracowanie mapy zawierającej m.in. 91 hot–spotów, czyli obszarów problemowych charakteryzujących się wysokim ryzykiem wystąpienia miejskich powodzi błyskawicznych. Ponadto dokonano wyróżnień oraz charakterystyki form UFF związanych z występowaniem opadów nawalnych, zaliczono do nich zjawiska występujące w zagłębieniach bezodpływowych (typ BUFF), występujące na rzece (typ RUFF) oraz spowodowane niewydolnością kanalizacji (typ SUFF). Wyróżnione w pracy formy stanowią rozszerzenie genetycznej klasyfikacji powodzi Lambora (1954). Praca posiada wysoki wymiar aplikacyjny z punktu widzenia adaptacji miasta do zmian klimatu, dlatego wypracowano zbiór rekomendacji w zarządzaniu wodami opadowymi.pl
dc.description.abstractOne of the hydrological effects of urbanization are urban flash floods (UFF) occurring as a result of the rapid surface runoff resulted from heavy rainfall. The analyzes carried out in the study allowed for the identification of the related threats in the urbanized catchments of the Poznań agglomeration. Implementing the assumed research goals was created a geoportal for data collection about UFF, nextly identificated susceptibility of the area to the occurrence of UFF and the spatial conditions that determine it. In addition, the surface runoff was modeled sequentially in terms of floodings occurring. The results of the work allowed for the creation of an integrated UFF database matched with the map containing 91 hotspots characterized by a high risk of urban flash floods. In addition, distinctions and characteristics of UFF forms, including phenomena occurring in blind drainage depressions (BUFF type), occurring on the river (RUFF type) and caused by sewage insufficiency (SUFF type). The forms distinguished in the study constitute an extension of the polish classification of the flood by Lambor (1954). The work has a high application dimension in terms of the city adaptation to climate change, therefore a set of recommendations in rainwater management has been developed.pl
dc.language.isopolpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl
dc.subjectspływy powierzchniowepl
dc.subjectmiejskie powodzie błyskawicznepl
dc.subjectmodelowaniepl
dc.subjectaglomeracja poznańskapl
dc.subjectsurface runoffpl
dc.subjecturban flash floodpl
dc.subjectmodelingpl
dc.subjectPoznań aglomerationpl
dc.titleModelowanie spływu powierzchniowego w aspekcie miejskich powodzi błyskawicznych (UFF) w zlewniach aglomeracji poznańskiejpl
dc.title.alternativeSurface runoff modeling in terms of urban flash floods (UFF) in the catchments of the Poznań agglomerationpl
dc.typeDysertacjapl
Appears in Collections:Doktoraty (WNGiG)
Doktoraty 2010-2023 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jawgiel_K_doktorat_Modelowanie spływu powierzchniowego....pdf
  Restricted Access
14.91 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.