Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26297
Title: Od idei miast-ogrodów do ruchu partyzantki ogrodniczej. Społeczne i kulturowe aspekty postaw proekologicznych mieszkańców miasta
Other Titles: From garden-city movement to guerilla gardening movement. Social and cultural aspects of proecological attitudes of cities inhabitants
Authors: Kędzierski, Maciej
Advisor: Frydryczak, Beata. Promotor
Keywords: miasto
partyzantka ogrodnicza
kultura
natura
społeczeństwo
city
guerilla gardening
culture
nature
society
Issue Date: 2021
Abstract: W rozprawie doktorskiej skoncentrowano się przede wszystkim na dwóch rodzajach aktywności, które zmieniają oblicze miejskich przestrzeni publicznych: „odgórnych” oraz „oddolnych”. Za „odgórne” uznano utopie urbanistyczne, w których to znaczącą rolę odgrywała harmonia człowieka z naturą. Do działań „oddolnych”, które zmieniają miejską przestrzeń publiczną, zakwalifikowano aktywność partyzantów ogrodniczych. Analiza „zielonego”, obywatelskiego ruchu pozwoliła nie tylko na określenie korzeni idei ekologicznych, ale i ich wpływu na współczesne miasto w kontekście architektoniczno-urbanistycznym, kulturowym i społecznym. Przybliżenie ruchu guerilla gardening, umożliwiło zestawienie tego ruchu z teoriami socjologiczno-filozoficznymi, które mogą kształtować określone praktyki społeczne.
The doctoral dissertation focuses primarily on two types of activities that change urban public spaces: “top-down” and “bottom-up.” Urban utopias where the harmony between man and nature plays a significant role are considered to be “top-down” activities. The activities of garden guerrillas which change the urban public space are considered “bottom-up” activities. An analysis of the “green” civic movement made it possible to determine not only the roots of ecological ideas, but also their impact on the contemporary cities in the architectural-urbanistic, cultural, and social context. A description of the guerilla gardening movement enabled juxtaposing this movement with the sociological and philosophical theories that can shape specific social practices.
Description: Wydział Nauk Społecznych
URI: https://hdl.handle.net/10593/26297
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2023 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M. Kędzierski, rozprawa doktorska.pdf4.35 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.