Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26431
Title: Funkcje głosów u duetującego ptaka tropikalnego, dzierzyka żółtobrzuchego (Laniarius atroflavus)
Other Titles: Functions of calls in a tropical duetting bird species, the Yellow-breasted boubou (Laniarius atroflavus)
Authors: Wheeldon, Amie
Advisor: Osiejuk, Tomasz S. Promotor
Keywords: komunikacja dźwiękowa
śpiew ptaków
funkcje duetów
obrona terytorium
las tropikalny
acoustic communication
bird song
duet functions
territory defence
tropical forest
Issue Date: 2021
Abstract: Zbadałam repertuar wokalizacji duetującego dzierzyka żółtobrzuchego, endemicznego gatunku ptaka żyjącego wyłącznie górski lasach deszczowych zachodniej Afryki. Opisałam naturalną aktywność głosową badanego gatunku, co pozwoliło na wykazanie dominującej aktywności wokalnej samców oraz na wykorzystanie zróżnicowanego repertuaru, specyficznego dla każdej płci. Następnie przeprowadziłam eksperymentalne wtargnięcia w terytoria z wykorzystaniem playbacku duetów bądź śpiewu solo samców i samic. Wyniki pokazały, że wokalizacje samic są prawdopodobnie wykorzystywane głównie do komunikacji wewnątrz pary, podczas gdy samce używają śpiewu do obrony terytorium i swojej partnerki. Kolejna seria eksperymentów została wykorzystana do oceny agresywnego znaczenia różnych typów wokalizacji samców. Wyniki sugerują, że samce są w stanie sygnalizować agresywną motywację zarówno poprzez dopasowywanie typów śpiewu do rywala, jak również poprzez używanie konkretnego typu typ wokalizacji. Wreszcie, zbadałam właściwości propagacyjne różnych typów wokalizacji dla odmiennych typów siedlisk, aby lepiej ocenić funkcje śpiewu i głosów. Typy śpiewu samców przenoszą się dalej niż samic, co zwiększa prawdopodobieństwo, że ich odbiorcami są sąsiedzi i obcy, podczas gdy głównymi odbiorcami wokalizacji samic są najprawdopodobniej ich partnerzy. Abiotyczne źródło hałasu, jakim są liczne strumienie przecinające lasy górskie, ma również negatywny wpływ na propagację sygnałów, co jest istotne ze względu na zmiany siedliskowe wywołane przez człowieka, zachodzące w tym konkretnym regionie.
I have examined various aspects of the sex specific acoustic repertoire of the duetting Yellow-breasted boubou, an endemic bird species of the Afro-montane region of Western Africa. The first area of examination was the natural vocalisation activity of the study species which highlighted the male dominant vocal behaviour and the use of sex specific repertoires. I then experimentally examined the intrusion into focal territories of either duets or the sex specific solo types. This suggested that female vocalisations are likely used in intra-pair communications whereas males are using vocalisations for defending a territory and their mate. A further series of experiments were used to assess the aggressive motivation of male vocalisation types. This suggested that males are able to display aggressive motivation through the use of matching behaviours as well as vocalisation type used. Finally, the propagation properties of all vocalisation types for different habitat types were examined to further assess the functions of song and call types. Male vocalisation types transmit further, adding more evidence to the intended receivers being neighbours and strangers, whereas females intended receivers are most likely their own mates. The abiotic source of noise caused by a network of streams, also has a negative effect on the propagation of signals, which is important due to the human induced habitat change occurring in this specific region.
Sponsorship: This study was financially supported by the National Science Centre grant no. UMO-2015/17/B/NZ8/02347 (“Individual recognition and social eavesdropping in a duetting tropical bird species”) to Tomasz S. Osiejuk. During the doctoral study Amie Wheeldon was supported by the EU grant no POWER.03.02.00-00-I006/17 “Paszport do przyszłości – Interdyscyplinarne studia doktoranckie na Wydziale Biologii UAM”, and grant from “Granty Dziekana Wydziału Biologii” programme for PhD Student
Description: Wydział Biologii
URI: https://hdl.handle.net/10593/26431
Appears in Collections:Doktoraty (WB)
Doktoraty 2010-2023 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhD thesis AMIE WHEELDON.pdf34.75 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.