Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/2644
Title: Dialog z Imperium w literaturze ukraińskiej przełomu XIX/XX w. na przykładzie twórczości Mychajła Kociubynskiego i Wołodymyra Wynnyczenki
Other Titles: The Dialogue with the Empire in Ukrainian Literature at the Turn of the 19th and the 20th Century Exemplifying the Oeuvre of Mykhailo Kotsiubynsky and Volodymyr Vynnychenko
Authors: Kupidura, Ryszard
Advisor: Bakuła, Bogusław. Promotor
Keywords: Literatura Ukraińska
Ukrainian Literature
Postkolonializm
Postcolonialism
Modernizm
Modernism
Kociubynski Mychajło
Kotsiubynsky Mykhailo
Wynnyczenko Wołodymyr
Vynnychenko Volodymyr
Issue Date: 5-Jun-2012
Abstract: W niniejszej pracy, zatytułowanej Dialog z Imperium w literaturze ukraińskiej przełomu XIX/XX w. na przykładzie twórczości Mychajła Kociubynskiego i Wołodymyra Wynnyczenki, podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób ukraińscy pisarze reagowali na kolonialną atmosferę Imperium Rosyjskiego. Ich teksty literackie spróbowano odczytać jako formę dialogu z imperialnym centrum, odpowiadania na warunki funkcjonowania, które centrum to podyktowało dla swej ukraińskiej kolonii. Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział I przedstawia portrety biograficzne Mychajła Kociubynskiego i Wołodymyra Wynnyczenki. Rozdział II rozprawy jest przedstawieniem stanu badań nad perspektywą postkolonialną we współczesnej ukrainistyce. Rozdział III stanowi próbę naszkicowania kontekstu społeczno-politycznego, w ramach którego odbywał się dialog ukraińskich pisarzy z Imperium Rosyjskim i jego rzeczywistością wewnętrzną. Analityczny Rozdział IV podzielony został na dwie części. W pierwszej, zatytułowanej Cywilizacja. Rewolucja. Płeć. Język. Władza – literackie projekcje problemów społecznych, w oparciu o materiał literacki autor pracy odtworzył postawy pisarzy wobec najbardziej ważkich problemów otaczającej ich rzeczywistości. Druga cześć, zatytułowana Etnoobrazy mieszkańców Imperium – studium imagologiczne, poprzedzona została wstępem metodologicznym, tłumaczącym zasadność stosowania pespektywy imagologicznej w badaniach postkolonialnych. Imagologia rozumiana jest jako dziedzina komparatystyczna, której przedmiot badań stanowi literacki obraz (w przypadku obrazów innych narodów – etnoobraz), konstruujący etniczną (narodową) tożsamość przedstawionych postaci.
This thesis, entitled The Dialogue with the Empire in Ukrainian Literature at the Turn of the 19th and the 20th Century Exemplifying the Oeuvre of Mykhailo Kotsiubynsky and Volodymyr Vynnychenko, attempts at providing answer to the question how Ukrainian writers reacted to colonial atmosphere of the Russian Empire of that time. Their literary texts were interpreted as a form of dialogue with imperial centre. The paper consists out of four chapters. Chapter I presents biographical portrayals of Mykhailo Kotsiubynsky and Volodymyr Vynnychenko. Chapter II of this dissertation presents state of research on postcolonial scientific perspective in contemporary Ukrainian studies. Chapter III attempts at providing the sociopolitical context of the dialogue between Ukrainian writers, Russian Empire and its inner reality. Analitycal Chapter IV is divided into two parts. The first one, entitled Civilisation. Revolution. Gender. Language. Power – Literary Projections of Social Issues, the author of this thesis, basing his judgement on literary material recreated writers’ attitudes towards the most weighty problems of the surrounding reality. The second part of Chapter IV, entitled Ethnoimages of the Empire Habitants – the Imagological Study, was preceded by methodological introduction, legitimizing the use of imagological perspective in postcolonial research. Imagology in this case is understood as a comparative domain of examination where the object of research is a literary image (as for the images of other nations that is ethnoimage), constituting ethnic (national) identity of the figures represented.
Description: Wydział Neofilologii: Instytut Filologii Rosyjskiej/ Zakład Ukrainistyki
URI: http://hdl.handle.net/10593/2644
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2020 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ryszard Kupidura Praca Doktorska.pdf2.16 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.