Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2651
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorParysek, Jerzy J. Promotor-
dc.contributor.authorMuszyńska - Jeleszyńska, Dominika-
dc.date.accessioned2012-06-05T08:40:18Z-
dc.date.available2012-06-05T08:40:18Z-
dc.date.issued2012-06-05T08:40:18Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/2651-
dc.descriptionWydział Nauk Geograficznych i Geologicznych: Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennejpl_PL
dc.description.abstractPraca podejmuje nową i aktualną problematykę jaką jest rozwój, rewitalizacja i zagospodarowanie obszarów graniczących ze zbiornikami wodnymi, tzw. waterfrontów. Praca składa się z 8 rozdziałów i podzielna jest na trzy części teoretyczną, empiryczną i koncepcyjną. Pierwsza, teoretyczna część pracy obejmuje rozdział 1, 2 i 3. Rozdział pierwszy jest standardowym wstęp, gdzie określono przedmiot, zakres rzeczowy, przestrzenny i czasowy pracy, opisano wykorzystane materiały źródłowe oraz wskazano na zastosowane metody. W rozdziale 2 przedstawiono założenia badawcze związane z zagadnieniami rozwoju miast w okresie poindustrialnym, rozwoju przestrzennego i struktury miasta nadrzecznego, a także współczesnych problemów rozwoju i rewitalizacji oraz zagospodarowania terenów nadrzecznych w Europie. Rozdziale 4 odnosi się do terenów nadrzecznych w aspekcie zrealizowanych projektów rewitalizacji frontów wodnych w Europie. Druga, empiryczna część pracy obejmująca rozdział 5 i 6 odnosi się już bardzo konkretnie do terenów nadrzecznych w Bydgoszczy, będących głównym przedmiotem badań w pracy. Są to interdyscyplinarne analizy miejskich terenów nadrzecznych. W tej części pracy ważne miejsce zajmuje również rozpoznanie i ocena nadrzecznych, priorytetowych obszarów rewitalizacji. W ostatniej 3, koncepcyjnej część pracy - (rozdział 7) określono ideę, założenia i kierunki działań rewitalizacyjnych dla terenów nadrzecznych w Bydgoszczy oraz rekomendacje działań rewitalizacyjnych i propozycje zagospodarowania dla wyznaczonych, nadrzecznych obszarów priorytetowych.pl_PL
dc.description.abstractThe thesis takes a new and current issues that is development, revitalization and development of areas bordering water bodies, so called waterfrontów. The thesis consists of 8 chapters and is divided into three parts: theoretical, empirical and conceptive. The first theoretical part contains chapters 1, 2, 3 which have an introductory character. The first chapter is a standard introduction where the object, the purpose and the range of work were determined and the literature was reviewed. Also the source materials significant for the work and methods of research were presented in it. The second and third chapter introduces the subject matter of research and analyses. It contains theoretical-methodological assumptions related to issues of urban development, contemporary development trends, relationships city – river and spatial management and revitalization of metropolitan riverside areas (general level of research perspectives). The fourth chapter includes examples of revitalization of riverside grounds and the realization of water fronts in European cities as well as general rules of their (waterfronts) development/shaping. The next part of work - empirical refers to specifically to riverside grounds in Bydgoszcz, which make up the main research subject for this work. This part comprises chapters 5, 6. Chapter 5 contains interdisciplinary analyses referring in the very detailed way to the subject of research i.e. riverside grounds (detailed level of research perspectives). Recognition and evaluation of problem areas in riverside grounds as a result of the above-mentioned analyses also has an important place in chapter 6. The last, third part of work - conceptive (Chapter 7) contains an original proposal of the development and revitalization of riverside areas in Bydgoszcz.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectRozwój miastpl_PL
dc.subjectUrban developmentpl_PL
dc.subjectRewitalizacjapl_PL
dc.subjectRevitalisationpl_PL
dc.subjectTereny nadrzecznepl_PL
dc.subjectRiverside areaspl_PL
dc.subjectRelacje przestrzenno- funkcjonalne miasto- rzekapl_PL
dc.subjectSpatial and functional relationships city - riverpl_PL
dc.subjectBydgoszczpl_PL
dc.subjectCity of Bydgoszczpl_PL
dc.titleTereny nadrzeczne w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej Bydgoszczy. Problemy rozwoju i rewitalizacjipl_PL
dc.title.alternativeThe riverside areas in the functional and spatial structure of Bydgoszcz. Development and revitalization problemspl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WNGiG)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rozprawa doktorska Dominika Muszyńska-Jeleszyńska.pdf
  Restricted Access
267.85 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.