Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2652
Title: Kultura interaktywności
Other Titles: Interactive Culture
Authors: Szykowna, Sylwia
Advisor: Dziamski, Grzegorz. Promotor
Keywords: Interaktywność
Interactivity
Web 1.0
Web 2.0
Remediacja
Remediation
Remediation
Cyberculture
Issue Date: 5-Jun-2012
Abstract: Perspektywą wyznaczającą horyzont, w ramach którego poruszają się moje rozważania, jest pojęcie interaktywności, które zdominowało obecne myślenie o współczesnej kulturze. Zbyt szerokie rozumienie tej kategorii zaciemnia jej znaczenie i użyteczność w naukowym dyskursie. Stąd wypływa potrzeba dookreślenia pojęcia interaktywności jako jednego z najważniejszych problemów teoretycznych nowych mediów sensu stricte, kultury sensu largo. W swoich rozważaniach odwołuję się do koncepcji remediacji kultury (Jay David Bolter, Richard Grusin) rozumianej jako proces obustronnej współpracy starych i nowych mediów, która pozwala spojrzeć na zjawisko interaktywności w szerszej perspektywie, uwzględniającej sieci relacji, warunkujących jego rozwój. Idea interaktywności narodziła się bowiem na długo przed nastaniem ery technologii cyfrowych, czerpiąc z rozwijających się ówcześnie dziedzin tj. psychologia społeczna, cybernetyka, czy problematyka HCI (Katja Kwastek). Refleksja na temat interaktywności obejmuje z jednej strony przemiany społeczne (Henry Jenkins), z drugiej zaś dotyka estetycznych zagadnień interaktywności, które eksponują sytuację współczesnej sztuki postmediów. Stąd obok rozważań natury stricte historycznej, omawiających zjawiska i teorie mające bezpośredni lub pośredni wpływ na formowanie się współczesnych praktyk artystycznych z obszaru cyberkultury, praca podejmuje próbę opisu działań zupełnie nowych i nie do końca rozpoznanych. Zasada interaktywności zmieniła współczesne rozumienie sztuki. Jej kształt uległ zasadniczym przekształceniom w obliczu nowej sytuacji komunikacyjnej. W związku z tym, nasuwają się pytania o formę dzieła sztuki pozbawionej materialnej podstawy, a także problem nieskończonej formy, która ulega ciągłym transformacjom i przemieszczeniom.
Perspective is what sets the scene for my discussion of the concept of interactivity, which dominates the current thinking about contemporary culture. The notion of interactivity has come to be a universal catchword of new media and the information society alike. However, too broad an understanding of this category has obscured its relevance and usefulness in scholarly discourse. Hence the need to define the notion of interactivity more precisely as one of the most important theoretical problems of new media in the strict sense, and culture in the broad sense. In my deliberation I refer to the concept of remediation of culture (Jay David Bolter and Richard Grusin), construed as a process of mutual co-operation between the old and new media in an attempt to look at the phenomenon of interactivity in a broader perspective, taking into account the network of relations that determine its development. The idea of interactivity was born long before the advent of digital technologies, drawing on the then-emerging fields such as social psychology, cybernetics, and HCI issues (Katja Kwastek). Consequently, reflecting on interactivity involves social changes (Henry Jenkins) on the one hand, while touching the aesthetic issues of interactivity on the other - a common situation in the contemporary post-media. Thus, alongside considerations of a purely historical nature, discussing the phenomena and theories which have a direct or indirect impact on the formation of contemporary artistic practice in the area of cyber-culture, this paper attempts to describe activities either completely new or not yet fully recognized. The principle of interaction has changed the perception of contemporary art. Its shape has gone trough dramatic transformations in the face of a new communicative situation. Thus, a new set of questions emerges concerning both the form of work of art, one deprived of a material base, and the problem of the endless form subjected to continuous transformation.
Description: Wydział Nauk Społecznych: Instytut Kulturoznawstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/2652
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kultura interaktywności - Sylwia Szykowna.pdf
  Restricted Access
34.88 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.