Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26846
Title: Modelowanie numeryczne plejstoceńskich struktur deformacyjnych w osadach glacigenicznych
Other Titles: Numerical modeling of Pleistocene Soft-sediment deformation structures in glacigenic sediments
Authors: Bronikowska, Małgorzata
Advisor: Pisarska-Jamroży, Małgorzata. Promotor
Keywords: struktury deformacyjne
sejsmity
modelowanie numeryczne
dropstony
deformation structures
seismites
numerical modeling
dropstones
Issue Date: 2022
Abstract: Praca doktorska, złożona z trzech spójnych tematycznie artykułów opublikowanych w czasopismach z listy JCR oraz ich streszczenia (w języku polskim i angielskim), odnosi się do modelowania numerycznego plejstoceńskich struktur deformacyjnych w osadach glacigenicznych. W dysertacji przedstawiono dwa stworzone przez autorkę modele numeryczne: 1) model depozycji dropstonów w płytkich zbiornikach wodnych wraz z modelem powstawania struktur deformacyjnych formujących się wokół opadającego na dno żwiru oraz 2) model powstawania struktur deformacyjnych indukowanych sejsmicznie, tj. sejsmitów. Oba modele przedstawiono z uwzględnieniem ich zastosowań, potencjału predykcyjnego oraz graniczeń. Zostały one także porównane z obserwacjami terenowymi i pozytywnie przeszły walidację obserwacyjną. Na podstawie uzyskanych w symulacjach komputerowych wyników, wyciągnięto odpowiednie wnioski odnoszące się doprocesów powstawania wyżej wymienionych struktur.
The doctoral thesis, consisting of three thematically coherent articles published in journals from the JCR list and their summary (in Polish and English), relates to the numerical modeling of Pleistocene deformation structures in glacigenic sediments. The dissertation presents two numerical models created by the author: 1) a model of the dropstone deposition process in shallow water reservoirs along with a model of the formation of deformation structures forming around the gravel falling in to the bottom sediments, and 2) a model of the formation of seismically induced deformation structures, i.e. seismites. Both models are presented with regard to their applications, predictive potential and limitations. They were also compared with field observations and successfully passed the observational validation. On the basis of the results obtained in computer simulations, appropriate conclusions were drawn relating to the processes of formation of the above-mentioned structures.
Description: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Katedra Instytut Geologii
URI: https://hdl.handle.net/10593/26846
Appears in Collections:Doktoraty (WNGiG)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
praca_doktorska_MB.pdf5.53 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.