Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26960
Title: Transport publiczny w polityce miejskiej subregionów Leszna, Konina i Piły - studium analityczne i porównawcze w perspektywie zrównoważonego rozwoju
Authors: Tomaszyk, Mikołaj
Keywords: transport publiczny
polityka miejska
miejska polityka transportowa
publiczny transport zbiorowy
Issue Date: 2019
Publisher: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Citation: Tomaszyk M., Transport publiczny w polityce miejskiej subregionów Leszna, Konina i Piły - studium analityczne i porównawcze w perspektywie zrównoważonego rozwoju. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, 2019, pp. 292.
Abstract: Identyfikacja występujących zależności determinujących kierunki procesów miejskich wiąże się ze zmianą perspektywy badawczej i doborem odpowiednich narzędzi badawczych. Proponowane w tej publikacji funkcjonalne podejście do badania jednostek przestrzennych, wskazuje na konieczność współpracy różnych szczebli samorządu terytorialnego, aktorów lokalnego życia politycznego i społecznego w ramach zarządzania wielopoziomowego. Konsekwencją przyjęcia tej optyki badawczej jest dostrzeżenie istnienia wielu płaszczyzn realizacji polityki miejskiej i jej polityk branżowych, które są wzajemnie ze sobą połączone tworząc różnego rodzaju sieci relacji. W sieciach tych dochodzi do bifurkacji władzy politycznej i odpowiedzialności za podejmowane decyzje i ich skutki. Dotychczas ograniczona do granic administracyjnych władza samorządowa, zaczyna dostrzegać zmienność oczekiwań mieszkańców, wielość wariantów realizacji celów rozwojowych jednostek terytorialnych i konieczność równoważenia funkcji i zadań gmin w ramach obszarów wykraczających poza dotychczasowe granice administracyjne. Rozumienie polityki miejskiej jako dążenie do rozwiązywania problemów społeczności lokalnej wymaga zastąpienia dotychczasowych instrumentów polityki o charakterze wertykalnym instrumentami holistycznego, zintegrowanego podejścia. Takie podejście do spraw lokalnych zwłaszcza do transportu publicznego, który dynamizuje rozwój jest konieczne zwłaszcza na obszarach funkcjonalnie związanych ze sobą jednostek samorządu terytorialnego, między którymi rozmywają się granice administracyjne. W tym kontekście zadaniem władz lokalnych jest dysponowanie materialnymi zasobami miejskimi w taki sposób, aby zapewnić wszystkim mieszkańcom pożądany ład przestrzenny, adekwatną do oczekiwań jakość życia oraz racjonalne wykorzystanie ograniczonego dobra, jakim jest przestrzeń. Autor proponuje w pracy nowy model integracji usług transportu zbiorowego w układzie regionalnym i subregionalnym, Dowodzi, że głębsza integracja działań wszystkich organizatorów połączeń transportem publicznym w Wielkopolsce mogłaby się przyczynić do opracowania jeszcze lepszej oferty taryfowej, korzystnej dla mieszkańców Wielkopolski.
URI: https://hdl.handle.net/10593/26960
ISBN: 978-83-65817-64-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2Tomaszyk-wnetrze.pdf8.89 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.