Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26967
Title: Badanie opinii studentów na temat bezpieczeństwa zdrowotnego w stanie pandemii. Budowa i zasady stosowania autorskiego kwestionariusza ankiety
Other Titles: Surveying students’ opinions about health safety in a pandemic state. Construction and rules of using the proprietary questionnaire
Authors: Wrzesińska-Sadłowska, Joanna
Serwin, Maria
Waśkowska, Adrianna
Keywords: pandemia
pandemic
migranci
migrants
Ukraina
Ukraine
zdrowie
health
Issue Date: 2022
Publisher: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Citation: Środowisko bezpieczeństwa w zagrożeniach epidemiologicznych. Doświadczenia Covid-19 w Wielkopolsce, red. M. Tomaszyk, D. Dymek, Poznań 2022, s.97-114.
Abstract: Współcześnie problematyka bezpieczeństwa zdrowotnego zyskuje na znaczeniu, a ostatnie miesiące pandemii potwierdzają zasadność zainteresowania tym tematem. Aby skutecznie minimalizować zagrożenia zdrowotne, a zwłaszcza te, związane z zaniedbaniami w obszarze zdrowia publicznego, należy podjąć zdecydowane działania o charakterze edukacyjnym, uprzednio diagnozując poziom wiedzy i przekonań w tym obszarze. Skuteczność tych działań będzie w dużej mierze zależeć od umiejętności właściwego zidentyfikowania potrzeb edukacyjnych, ale także poznania barier, które mogą ten proces utrudniać. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie metodyki badania opinii studentów na temat bezpieczeństwa zdrowotnego, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i zasad stosowania autorskiego kwestionariusza ankiety. Zaprojektowane narzędzie badawcze – kwestionariusz do badania opinii studentów na temat bezpieczeństwa zdrowotnego w stanie pandemii (BOS-Bezp’21) – przeznaczone jest do rozpoznania opinii studentów na temat wybranych aspektów działań instytucjonalnych, a także osobistych przeświadczeń, przekonań i podjętych aktywności w kontekście panującej pandemii wirusa Sars-Cov-2. Przeprowadzone analizy statystyczne pozwalają uznać BOS-Bezp’21 za rzetelne narzędzie diagnozy.
Nowadays, the issue of health safety is gaining importance, and the last months of the pandemic confirm the legitimacy of the interest in this topic. In order to effectively minimize health risks, especially those related to neglect in the area of public health, decisive educational activities should be undertaken, prior to the diagnosis of the level of knowledge and beliefs in this area. The effectiveness of these activities will largely depend on the ability to properly identify educational needs, but also to know the barriers that may hinder this process. The aim of this study is to present the methodology of researching students’ opinions on health safety, with particular emphasis on the structure and principles of using the proprietary questionnaire. The designed research tool – a questionnaire for researching students ‘opinions on health safety in a pandemic state (BOS-Bezp’21) – is designed to identify students’ opinions on selected aspects of institutional activities as well as personal beliefs and activities undertaken in the context of the prevailing virus pandemic Sars-Cov-2. The conducted statistical analyzes allow for the recognition of BOS-Bezp’21 as a reliable diagnostic tool.
Sponsorship: Wydawnictwo zostało sfinansowane ze środków JM Rektora UAM przyznanych w ramach grantu pn. "Mobilne punkty pomocy medycznej, modułowe szpitale polowe. Doświadczenia organizacyjne i logistyczne COVID-19.Projekt rozwiązań systemowych w Wielkopolsce".
URI: https://hdl.handle.net/10593/26967
ISBN: 978-83-66740-63-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_06_Wrzesinska.pdf501.79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record



Items in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.