Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26969
Title: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy w obliczu pandemii COVID-19
Other Titles: Provincial Ambulance Station in Bydgoszcz in the face of the COVID-19 pandemic in 2020
Authors: Paciorek, Przemysław
Skrzyński, Wojciech
Wiśniewski, Krzysztof
Romaniuk, Maciej
Keywords: zespoły ratownictwa medycznego
emergency Medical Service
System Państwowego Ratownictwa Medycznego
medical Emergency System
pandemia
pandemic
COVID-19
SARS-CoV-2
Issue Date: 2022
Publisher: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Citation: Środowisko bezpieczeństwa w zagrożeniach epidemiologicznych. Doświadczenia Covid-19 w Wielkopolsce, red. M. Tomaszyk, D. Dymek, Poznań 2022, s.147-160.
Abstract: Rok 2021 z wirusem SARS-CoV-2 był ciężkim okresem zarówno dla społeczeństwa, jak i dla całego systemu ochrony zdrowia w Polsce. Brak doświadczenia w kontekście pracy z szybko rozprzestrzeniającą się chorobą zakaźną, która powodowała okresowe zaostrzenia niewydolności Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego wymusił poszukiwanie rozwiązań usprawniających działanie zespołów ratownictwa medycznego. W wielu sytuacjach napotkane problemy udało się skutecznie rozwiązać, w innych niestety nadal upatrujemy realnego zagrożenia. Wielogodzinne absencje zespołów ratownictwa medycznego związane z długim czasem realizacji niestandardowych wezwań, konieczność dezynfekcji, niespodziewanie wykluczany personel z gotowości do pełnienia dyżuru to tylko jedne z wielu czynników, które paraliżowały System Państwowego Ratownictwa Medycznego. Problem pandemii pozostanie w systemie ochrony zdrowia znacznie dłużej niż pierwotnie się spodziewano, dlatego wypracowane lokalnie rozwiązania muszą być poddawane ciągłej ewolucji, aby sprostać wyzwaniom, które jeszcze poddadzą niejednej próbie System Państwowego Ratownictwa Medycznego.
The year 2021 with the SARS-CoV-2 virus was a difficult period both for the society and for the entire health care system in Poland. The lack of experience in the context of working with a rapidly spreading infectious disease that caused periodic exacerbations of the failure of the State Medical Rescue System forced the search for solutions to improve the operation of medical rescue teams. In many situations, the encountered problems have been successfully resolved, in others, unfortunately, we still see a real threat. Many hours of absences of the Medical Rescue Teams related to the long time of implementing non-standard calls, the need for disinfection, unexpectedly excluded personnel from being ready to be on duty are just one of the many factors that paralyzed the State Medical Rescue System. The problem of the pandemic will remain in the health care system much longer than originally expected, therefore locally developed solutions must be constantly evolved to meet the challenges that will put the National Medical Emergency System to the test many times.
Sponsorship: Wydawnictwo zostało sfinansowane ze środków JM Rektora UAM przyznanych w ramach grantu pn. "Mobilne punkty pomocy medycznej, modułowe szpitale polowe. Doświadczenia organizacyjne i logistyczne COVID-19.Projekt rozwiązań systemowych w Wielkopolsce".
URI: https://hdl.handle.net/10593/26969
ISBN: 978-83-66740-63-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_02_Paciorek.pdf884.64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.